Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak Ekonomskog i Pravnog Savjeta UPFBiH


  Srijeda, Novembar 06. 2019

  12:00 h


Sastanak Ekonomskog i Pravnog Savjeta UPFBiH održat će se 06. novembra 2019. godine sa početkom u 12:00  sati u prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH (Mula Mustafe Bašeskije 12/3) u Sarajevu.

Dnevni red:
1. Inicijativa UP prema Ministarstvu finansija FBiH za rješavanje pitanja poreznog tretmana efekata koji se javljaju primjenom MSFI 16;
2. Razmataranje Prijedloga Uputstva o podnošenju KIF-a i KUF-a;
3. Razmatranje Iniciative o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima.

Arhiva