Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Provođenje procjene potreba za angažman u sprječavanju rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada u Bosni i Herecgovini

Provođenje procjene potreba za angažman u sprječavanju rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada u Bosni i Herecgovini
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini trenutno radi na Provođenju procjene potreba za angažman u sprječavanju radno zasnovane diskriminacije u oblasti rada u BiH. Imajući u vidu značaj rada Udruženja poslodavaca FBiH, vanjska konsultantica Lejla Gračanica koja posjeduje dugogodišnje ekspertno radno iskustvo u oblasti ljudskih prava održala je 01. novembra 2019. godine sastanak sa sekretarkom Udruženja poslodavaca FBiH Mersihom Jusić.

Jusić je upoznala konsultanticu o aktivnostima Udruženja, njegovim ciljevima, izazovima, ali i stanjem u privredi FBiH, kao i potrebama za rasterećenje privrede i unapređenje poslovnog ambijenta. Napomenula je da Udruženje aktivno radi na izmjenama radnog zakonodavstva, te da je spremno podržati inicijative za rješavanje problema rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada u BiH.

Informacije prikupljene tokom procjene Misija OSCE-a će koristiti za definisanje aktivnosti tokom naredne tri godine, uzimajući u obzir sve postojeće inicijative relevantnih aktera koji se bave ovom problematikom.