Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Na inicijativu Udruženja poslodavaca KS privrednicima ukinut parafiskalni namet za općekorisne funkcije šuma

Na inicijativu Udruženja poslodavaca KS privrednicima ukinut parafiskalni namet za općekorisne funkcije šuma
Na inicijativu Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 09.05.2022. godine donijela Zakon o izmjenama i dopunama zakona o šumama Kantona Sarajevo.
 
Zakon je usvojen na inicijativu Udruženje poslodavaca Kantona Sarajevo koja je pokrenuta još 2019. godine. UPKS je pokrenulo ovu inicijativu smatrajući da je ovo još jedan u nizu parafiskalnih nameta i opterećenja za poslodavce, te da opštekorisne funkcije šuma predstavljaju javno dobro od opšteg interesa za sve građane, a ne samo za poslodavce. Iz UPKS su izrazili nadu da će i ostali kantoni pratiti primjer Kantona Sarajavo i ukinuti ovaj ali i ostale namete koji su poseban teret u poslovanju i koji utiču na smanjenu konkurentnost domaće privrede.

"Ovim izmjenama konačno smo u potpunosti ukinuli parafiskalni namet privrednicima i ujedno su se i stekli uvjeti za realizaciju aktivnosti efikasnije zaštite šuma i šumskog zemljišta", istakao je ministar privrede KS Adnan Delić.

Kako bi se osiguralo finansiranje aktivnosti kojima je svrha zaštita i unapređenje stanja šuma i šumskog zemljišta predviđeno je da se za ove namjene, umjesto dosadašnjeg načina osiguranja sredstava kroz OKFŠ, isto osiguravaju iz Budžeta Kantona Sarajevo u rasponu od 0,5% do 2%, od poreznih i neporeznih prihoda u Budžetu za prethodnu godinu.

"Komparirajući prihode koji su ostvarivani po osnovu uplata naknada za općekorisne funkcije šuma, te predloženo izdvajanje novčanih sredstava iz Budžeta, zaključak je da je visina novčanih sredstava približno ista, što implicira da osiguranje sredstava neće biti upitna i da će se moći i dalje nesmetano finansirati aktivnosti kao što su izrada i revizija kantonalnog šumsko-razvojnog plana, izrada šumsko privrednih osnova za državne i privatne šume, nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume, obnove šuma od posljedica elementarnih nepogoda, prenamnoženja insekata, požara i slično, unapređenje proizvodnje šumskog reprodukcionog materijala, očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema, te aktivnosti iz proširene biološke reprodukcija šuma u obimu većem od onog koji je predviđen šumsko privrednom osnovom", naveo je ministar Delić u izlaganju skupštinskim zastupnicima.

Novim zakonom ukida se parafiskalni namet privrednicima, unapređuje zaštita šuma i šumskog zemljišta kroz praktičniju organizaciju zaštite šuma i rigorozniju kaznenu politiku za prekršioce zakona; preciziraju se prava služnosti na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu, jasnije definira šuma s posebnom namjenom, kao i postupak i nadležnosti za proglašenje šuma s posebnom namjenom, podizanje kvaliteta gospodarenja šumama u državnom vlasništvu, te ukidanje naknade vlasnicima privatnih šuma za troškove stručnih poslova koje obavlja Uprava za šumarstvo. Navedene izmjene, posebno one koje se odnose na regulisanje propisa vezanih za čuvanje šuma, trebale bi, osim boljeg gospodarenja šumama u državnom vlasništvu, potaknuti i vlasnike privatnih šuma na bolje gospodarenje šumama u privatnom vlasništvu.