Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Porezna uprava FBiH objavila uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa

Porezna uprava FBiH objavila uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa
Porezna uprava FBiH objavila uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa

Porezna uprava Federacije BiH shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (Službene novine FBiH, br. 28/20) sačinila i na web stranici Porezne uprave Federacije BiH objavila:


Navedena Uputstva i Zahtjev se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu Obrasci i Zakoni.

Obrazac - ZSD je objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da se isti može popuniti u elektronskom obliku, odštampati, potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, odštampati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnosioca zahtjeva.

Porezni obveznici imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako ispunavaju sljedeća dva uslova, i to:

  • da su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine
  • da imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

Preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj.  Obrasca – ZSD je da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija.

Porezna uprava je pozvala porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020 godine, da to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 i više % ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznici koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključno sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više %.

Rok za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za socijalno osiguranje za 04/2020. godine je 29.05.2020. godine, a za naredne mjesece do desetog u tekućem za prethodni mjesec.

Za sva pitanja ili nedoumice koje imate na raspolaganju su vam brojevi telefona i e-mail adrese objavljene na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na linku:   

http://www.pufbih.ba/v1/kontakti i e-mail: puinfo@fpu.gov.ba.