Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Otpočinju pregovori o Kolektivnom ugovoru za djelatnost hemije i nemetala u FBiH

Otpočinju pregovori o Kolektivnom ugovoru za djelatnost hemije i nemetala u FBiH

Udruženje poslodavaca FBiH je u skladu sa OdlukomUpravnog odbora koja je usvojena jednoglasno,  u cilju poboljšanja i intenziviranja socijalnog dijaloga,  otpočelo pregovore u vezi potpisivanja granskih kolektivnih ugovora za djelatnosti gdje oni još uvijek nisu potpisani, kao i za one djelatnosti gdje je granske kolektivne ugovore potrebno produžiti.

Nakon nekoliko sastanaka pregovaračkog tima Grupacije poslodavaca hemije i nemetala na kojima  je pripremljen tekstprijedloga kolektivnog ugovora, upućena je incijativa Samostalnom sindikatu radnika hemije i nemetala u FBiH sa pozivom da u dobroj vjeri i partnerskom odnosu pristupe pregovorima.

Sidnikat je inicijativu prihvatio, te je prvi sastanaka pregovaračkih timova zakazan za 09. mart 2018. godine. Sastanak će se održati u prostorijama firme Sisecam soda Lukavac, u Tuzli.

Neophodno je u pregovore ući sa željom da se oni uspješno okončaju, uzimajući u obzir benefite kolektivnih ugovora i učinkovitog socijalnog dijaloga.