Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana X proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH

Održana X proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH

U Hotelu Bosnia u Sarajevu 10. oktobra 2017. godine održana je X proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH sa sljedećim Dnevnim redom:

1.      Usvajanje Zapisnika sa IX proširene sjednice UO

2.      Razmatranje materijala za sjednicu ESV-a

2.1.   Nacrt zakona o zaštiti na radu

2.2.   Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova

2.3.   Nacrt zakona o koncesijama

2.4.   Prednacrt zakona o ugostiteljstvu FBiH

2.5.   Uredba o postupku vanrednog nadzora u prirednim društvima od sistemskog značaja za FBiH

2.6.   Stav UPFBiH o subvencioniranju radnika državnih preduzeća za odlazak u penziju

3.      Razmatranje inicijative EZ d.o.o. Busovača vezano za zabranu planisaranja hemijskih proizvoda iz FBiH u RS

4.      Potvrđivanje Odluke Izvršnog odbora o obilježavanju Dana poslodavaca i ustanovljavanju nagrade „Emerika Bluma"

5.      Potvrđivanje Odluke Izvršnog odbora o kupovini poslovnog prostora i kreditnom zaduženju za djelimično finansiranje kupovine istog

6.     Potvrđivanje Odluke Izvršnog odbora o pokretanju inicijative za izmjene Općeg kolektivnog Ugovora za teritoriju FBiH

7.     Potvrđivanje Odluke Izvršnog odbora o imenovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora i zaključivanje izmjena i dopuna Općeg kolektivnog Ugovora za teritoriju FBiH

8.     Tekuća pitanja

Nacrt Zakona o zaštiti na radu

Udruženje poslodavaca FBiH je aktivno učestvovalo u izradi Nacrta zakona o zaštiti na radu. Krajem 2015. godine formirana je i Radna grupa u kojoj su učestvovali socijalni partneri, te je tom prilikom Udruženje uložilo primjedbe, a određene su bile i uključene u tekst Nacrta zakona.

Zbog onih primjedbi koje socijalni partneri nisu uspjeli usaglasiti, ESV je početkom 2016. godine donijelo zaključak da socijalni partneri održe sastanak na kojem će usaglasiti primjedbe kako bi bile ugrađene u tekst Nacrta zakona.

Socijalni partneri su 09.03.2016 godine potpisali Sporazum o usaglašenim primjedbama, te je spomenuti sporazum sa usaglašenim primjedbama dostavljen Ministarstvu za rad i socijalnu politiku FBiH 17.03.2016. godine. Primjedbe su ugrađene u Nacrt zakona o zaštiti na radu. Takav tekst Nacrta podržan je od strane Ekonomsko socijalnog vijeća i data je saglasnost da se uputi u parlamentarnu proceduru.

Međutim, posljednja verzija iz septembra 2017. godine, bez saglasnosti socijalnih partnera, je pretrpjela promjene i određena rješenja u novom tekstu Nacrta su u suprotnosti sa odredbama koje su uskladili socijalni partneri i koje je podržalo Ekonomsko socijalno vijeće za teritoriju FBiH.

Na ovaj način se šalje poruka da je socijalni dijalog u FBiH na veoma niskom nivou. Sporazumi socijalnih partnera se ne poštuju, a mišljenja ne uvažavaju. Vlada FBiH u cilju podrške socijalnom dijalogu treba uvažavati sporazume socijalnih partnera i stoga Udruženje predlaže da se usvoje amandmani koji su proizvod kompromisa socijalnih partnera.

Najnoviji tekst Nacrta zakona ne sadrži odredbe o kojima su socijalni partneri postigli dogovor,  a tiču se članova 23., 33., 44., 45. i 59.

Posebno treba istaći član 44. koji definiše ko može biti povjerenik zaštite na radu. Udruženje smatra da povjerenik ne može biti sindikat nego osoba koju izaberu radnici, a takvo rješenje je podržao i Sindikat. Međutim, u najnovijem tekstu Nacrta ponovno se uvodi da je povjerenik zaštite na radu sindikat, što je suprotno dogovoru između Sindikata i Udruženaj poslodavaca FBiH. Također ista situacija je i u članu 45. kojim je definisano da povjerenik ima nakandu plaće u visini kao da je radio.  Ovakvo rješenje je također u suprotnosti sa dogovorom socijalnih partnera.

Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova

Udruženje poslodavaca FBiH podržava donošenje Nacrta zakona u predloženoj formi uz primjedbe koje su tehničke prirode.

Nacrt Zakona o koncesijama

UPFBiH smatra da Nacrt zakona ima i formalne i suštinske nedostatke, te da nije u potpunosti usaglašen sa normama Evropske unije iz ove oblasti i te da je suprotan odredbama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Generalne  primjedbe:

  • Nacrt zakona nije uveo lokalnu samoupravu u sistem koncesija što je u suprotnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH (općinama/gradovima je u potpunosti uskraćeno pravo da bude potencijalni koncesor). Ovakvo rješenje je protivno i odredbama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.
  • Općinska/Gradska vijeća moraju dati saglasnost a ne mišljenja za uspostavljanje koncesionog odnosa na onim resursima koji su na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
  • Razgraničiti predmete koncesije na obnovljive i neobnovljive te u skladu s tim utvrditi visinu koncesione naknade.
  • Tačno definisati rok za korištenje koncesionih dobara gdje se mora voditi računa o amortizaciji uloženih sredstava.
  • Potrebno je tačno definisati upravni inspekcijski nadzor kao i druga pitanja od značaja za dodjelu koncesije.
  • Ponuđeni Nacrt zakona nije usklađen sa mnogim zakonima koji su u direktnoj vezi sa koncesijama kao što su Zakon o javnim nabavkama, Zakon o bankama, Zakon o stvarnim pravima, Okvirni zakon o zalozima BiH.
  • Posebno je naglašena nedorečenost, nedovoljna preciznost pojedinih odredbi, pa se nameće pitanje u kojoj bi mjeri eventualni podzakonski akti uopće uspjeli precizirati detalje koji nisu obrađeni u samom Zakonu, te koliko bi to doprinijelo efikasnom provođenju regulative i odvijanju procesa u oblasti koncesija.
  • Zakonom se mora precizno i jasno definisati status postojećih ugovora o koncesijama u momentu stupanja na snagu ovog zakona. Predloženom odredbom Zakona ostaje nejasno na koje ugovore se odnosi te da li je zagarantovano da će koncesionari i dalje dobiti postojeće koncesije.
  • Potrebno je Zakonom definisati odgovornost koncesora u pogledu uvođenja Koncesionara u posjed u vremenskom perioda korištenja koncesije.

S obzirom na važnost koncesije za poslodavce, Udruženje  smatra da se navedene primjedbe trebaju detaljno razmotriti i ugraditi u konačan tekst Zakona.

Prednacrt zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH

Udruženje smatra da predložena odredba u stavu 4. Prednacrta zakona da konobar i recepcionar ima najmanju SSS ugostiteljskog smjera ili SSS i položen stručni ispit je poželjna ali sasvim nerealna na trenutnom tržištu rada. Uzimajući u obzir tržište rada, nerealno je i u praksi teško izvodivo da konobari i recepcioneri imaju položen stručni ispit za konobara, odnosno recepcionera. Budući da je jedan od razloga za donošenje novog zakona smanjenje sive ekonomije u FBiH, stav. 4. je neophodno izmijeniti u smislu da konobari i recepcioneri imaju najmanje srednju stručnu spremu, a da konobari i recepcioneri u ugostiteljskim objektima u stavu 2. i 3. da poznaju najmanje jedan strani jezik i da ispunjavaju određene zdravstvene uslove.

Također, Predložena odredba u stavu 1. tačka h prema kojoj je ugostitelj dužan da u svakom ugostiteljskom objektu drži, te tačno i ažurno vodi poslovnu knjigu sa pratećim evidencijama o nabavci robe i repro-materijala koji se koriste u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga, sa posebnim dokazima o porijeklu robe je sasvim neopravdana. Vođenje poslovnih knjiga regulisano je Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, stoga treba uputiti na ovaj zakon.

Primjedbe Udruženja na ovaj prednacrt zakona prezentovane su na sjednici ESV-a.

Uredba o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemskog značaja za Federaciju BiH

Udruženje je dalo saglasnost na Uredbu uz primjedbe koje se odnose na mjere pojačanog nadzora, odnosno Udruženje predlaže da se uvrsti u član zabrana raspolaganja imovinom društva i imovinom povezanih društava osim uz prethodno pribavljenu saglasnost povjerenika, te da se rok važenja primjedbe, te da se primjenjivanje uredbe, do donošenja odgovarajućeg zakona, produži sa 90 dana na 12 mjeseci.

Primjedbe su prezentovane na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH.

Stav UPFBiH o subvencioniranju radnika državnih preduzeća za odlazak u penziju

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i  Hercegovine upozorava na neravnopravan tretman javnih i privatnih preduzeća od strane institucija vlasti u BiH i FBiH, a na štetu privatnih kompanija i poslodavaca.

Povod za ovakav stav Udruženja je ponovljeni Javni poziv Vlade FBiH za kandidovanje programa utroška preostalih sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2017. godinu u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i indstije „tekući transferi i drugi tekući rashodi – subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika".  

Međutim neravnopravan tretman privatnih kompanija u odnosu na državne nije samo kod objavljivanja javnog poziva, već neravnopravnost je uočen i u tolerisanju neplaćanja poreza i doprinosa, ne pokretanju stečajnog postupka, učešću na tenderima visini plata za isti ili približno isti rad i slično.

UPFBiH traži da se sistemski riješi pitanje dugovanja javnih preduzeća, omogući ravnopravan tretman državnih i privatnih preduzeća pri naplati poreza i doprinosa, provođenju kontrolnih mjera inspekcijskog i drugog nadzora, primjena Zakona o stečaju  i slično.  

Stav UO UPFBIH je prezentiran na sjednici ESV-a.

Razmatranje Inicijative EZ d.o.o. Busovača vezano za zabranu plasiranja hemijskih proizvoda iz FBiH u RS

Krajem prošle godine, Udruženje poslodavaca FBiH je pozvalo Vladu FBiH i delegaciju EU u BiH na rješavanje problema plasmana hemijskih proizvoda iz FBiH u RS.

Udruženje je dobilo obećanje iz više nadležnih institucija da će se poduzeti odgovarajući koraci kako bi se omogućio pristup tržištu RS-a i to kroz donošenje odgovarajućih zakona i kroz pregovore sa Vladom RS-a. Također, premijer Novalić je sjednici Vlade FBiH u oktobru 2016. godine tražio od Federalnog ministarstva zdravstva da hitno predloži nacrt Zakona o hemikalijama koji bi urgentno uputio u Parlament FBiH na usvajanje. Međutim, poslodavci su posljednjih mjeseci ponovno izloženi pritiscima od strane privrednih subjekata iz RS-a jer se zahtjeva od privrednika iz FBiH da u najkraćem mogućem roku dostave upis u registar hemikalija RS, te ako to nisu u mogućnosti ispuniti, morat će cjelokupan asortiman povući sa polica. Na ovaj način se onemogućuje nesmetan tok roba i kapitala između FBiH i RS-a, a proizvođači iz FBiH se dovode u nepovoljan i diskriminirajući položaj.

Na sjednisi je zaključeno da će Udruženje uputiti dopis prema Vladi FBiH i inspekcijama sa  zahtjevom da se se traži da se po ovom pitanju poštuje princip reciprociteta. Također dopis će se uputiti i Evropskoj delegaciji.

Ostale tačke Dnevnog reda

Upravni odbor je potvrdio odluke Izvršnog odbora UPFBiH o obilježavanju Dana poslodavaca i ustanovljavanju nagrade „Emerika Bluma", o kupovini poslovnog prostora i kreditnom zaduženju za djelimično finansiranje kupovine istog, o pokretanju inicijative za izmjene Općeg kolektivnog Ugovora za teritoriju FBiH, kao i odluku o imenovanju pregovaračkog tima za vođenje pregovora i zaključivanje izmjena i dopuna Općeg kolektivnog Ugovora za teritoriju FBiH.