Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica Izvršnog odbora UPFBiH

Održana sjednica Izvršnog odbora UPFBiH
U prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH 19. novembra 2019. godine održana je V redovna sjednica Izvršnog odbora na kojoj su članovi, nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, najprije raspravljali o Sporazumu o Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH. Članovi Izvršnog odbora dali su saglasnost da Udruženje potpiše Sporazum imajući u vidu da će se time nastaviti rad ESV-a. Zaključeno je da će Sporazum uime Udruženja poslodavaca FBiH potpisati predsjedniik UO Adnan Smailbegović.

Nadalje, članovi su razmatrali prijedlog mjera i aktivnosti UPFBiH za izradu Strategije razvoja FBiH 2021-2027. Direktor UPFBiH Mladen Pandurević izvjestio je članove da Udruženje ima svog predstavnika u Koordinacionom odboru za izradu Strategije razvoja FBiH 2021-2027, te 12 predstavnika u podgrupama Strategije. Udruženje je pripremio generalni stav za izrade Strategije. Vizija Udruženja na kojoj se bazira stav jeste da BiH bude među 20 najstimulativnijih zemalja za investiranje u Europi. Uzimajući u obzir nepovoljan privredni ambijent, nisku stopu ekonomskog rasta, visoko opterećenje cijene rada, rast javne potrošnje, odliv radno sposobnog stanovništva i komplikovane administrativne procedure nužno je izvršiti sveobuhvatne reforme zakonskih okvira u cilju rasterećenja privrede. Ekonomski razvoj je jedan od strateških ciljeva Razvojne strategije FBiH 2021-2027.  koji se u suštini svodi na kreiranje stimulativnog poslovnog ambijenta radi privlačenja domaćih i stranih investicija, i rasta BDP-a, ličnog dohotka, štednje, potrošnje i javnih prihoda. Kako bi se realizirao ovaj strateški cilj urgentno se mora smanjiti opterećenje cijene rada putem smanjenja doprinosa na platu, koje je među najvišima u Europi, a s druge strane neophodno je ravnomjerno raspodijeliti poresko opterećenje svih kategorija društva kako bi se povećala naplata javnih prihoda. Tim mjerama bi se  istovremeno smanjila siva ekonomija koja je jedan od inhibitora unapređenja poslovne klime u zemlji. Izvršni odbor je podržao prijedlog mjera i aktivnosti UPFBiH za izradu Strategije.

U nastavku sjednice, članovi su razmatrali inicijative Udruženja za izmjene i dopune Zakona o poreznoj upravi i Zakona o porezu na dobit.

Inicijativom za Izmjenu zakona o poreznoj upravi FBiH predloženo je uvođenje apsolutnog roka zastare za razrez i naplatu poreza jer to nije propisano postojećim zakonom, što znači da porez ne zastarijeva i da porezna tijela mogu postupati uvijek i po vlastitoj volji. S tim u vezi Udruženje je predložilo apsolutni rok zastare koji je deset godina.

Inicijativom za Izmjene zakona o porezu na dobit predložene su izmjene odredbi kojim bi se regulisao porezni tretman amortizacije sredstava koja će se primjenom MSFI 16 naći u knjigama najmoprimca.

Naime, od  01. januara 2019. godine u FBiH je u obaveznoj primjeni novi računovodstveni standard, MFSI 16 - "Najmovi”, čijim stupanjem na snagu je nestala razlika između priznavanja finansijskog i operativnog najma kod najmoprimca. Uvođenjem novog Standarda, sredstva uzeta pod operativnim najmom kod najmoprimca više neće imati tretman troška već stalnog sredstva. Tim će se predmet najma naći u bilansu stanja kod najmodavca i najmoprimca istovremeno.

Imajući u vidu trenutne odredbe Zakona o porezu na dobit, amortizacija je priznat trošak isključivo ukoliko se radi o sredstvima u vlasništvu poreznog obveznika. S tim u vezi, Udruženje je predložilo da izmjena člana 19 stav 3. zakona o porezu na dobit bude upućena po hitnoj proceduri. Kao rezultat ove inicijative porezni obveznici bi blagovremeno (prije februara 2020. godine) dobili zakonski osnov za pravilan porezni tretman novonastalog troška amortizacije i kamate, koji su nastali primjenom MSFI 16, odnosno imali bi manji iznos porezno nepriznatih troškova.

Izvršni odbor je usvojio inicijative za izmjene navedenih zakona koje će biti upućene Ministarstvu finansija i premijeru Vlade FBIH sa zahtjevom da se upute u hitnu i skraćenu proceduru.

Članovi su također razmatrali Uredbu o proizvodima koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada i kriterijima za obračun i način plaćanja naknada i Uredbu o naknadama za plastične kese kojim se poslodavci obavezuju na plaćanje nove naknade. Napomenuto je da o udredbama nisu obavljene konsultacije sa predstavnicima poslodavaca.
Izvršni odbor je zauzeo stav da se premijeru i nadležnom ministarstvu uputi dopis da se ovakav tekst uredbi ne usvaja u predloženom obliku, prije nego što se obave konsulatcije sa predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH, te razmotre dobre prakse zemalja u okruženju i u EU.

Vezano za tačku dnevnog reda o razmatranju Uputstva o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem direktor UPFBiH je istakao da je Udruženje svojim članicama dostavilo Nacrt uputstva koje je objavila Uprava za indirektno oporezivanje, te je zatraženo izjašnjavanje i dostavljanje primjedbi. Nakon toga, Nacrt Uputstva je razmatran na sjednici Ekonomskog i Pravnog savjeta te je, u skladu sa zaključcima ovih tijela, sačinjen i upućen dopis Upravi za indirektno oporezivanje u kojem je ukazano na nedostatke koji su uočeni u Nacrtu. U dopisu je Udruženje zatražilo tumačenje jedne odredbe Uputstva, kako bi se izbjegla različitih tumačenja od strane inspekcija i kako se poslodavcima ne bi nanosila šteta kada Uputstvo stupi na snagu. Također, upozoreno je na odredbe koje su u  suprotnosti sa postojećim Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u i na potrebu njihovog usklađivanja.

Članovi su informisani i sa zaključcima sastanka održanog sa predstavnicima Federalnog zavoda za statistiku koji je iniciran zbog problema sa kojima se susreću kompanije u vezi sa dostavljanjem raznih formi statističkih obrazaca na  federalnom, kantonalnom i lokalnom nivou, kao i Centralnoj banci BiH. Zaključeno je da je potrebno formirati stručne timove u kojima će predstavnici UP FBiH i Federalnog zavoda za statistiku zajednički raditi na pojednostavljenju procedura prikupljanja statističkih podataka.

Izvršni odbor je donio Odluku o imenovanju predstavnika UPFBiH u stručni tim u kom su imenovani:
1. Sadeta Filipović Abduzaimović, Ataco d.o.o.
2. Minela Češko, A2B EXPRESS DELIVERY d.o.o.
3. Jedan predstavnik iz Elektroprivrede BiH
4. Jasmina Kurspahić, pravnica UP FBiH

Pod tekućim pitanjima članovi su raspravljali o održavanju sastanaka rukovodstva Unije poslodavaca RS i UPFBiH. Izvršni odbor je donio Odluku o potrebi održavanja redovnih sastanaka, najmanje dva do tri puta godišnje, s ciljem unaprjeđenja saradnje entitetskih udruženja koja zajednički trebaju da djeluju na nivou BiH i raditi na poboljšanju poslovnog ambijenta na nivou BIH. Sastanci bi se održavali naizmjenično, jedan u FBiH, jedan u RS-u, a razgovaralo bi se o aktivnostima i inicijativama oba udruženja, iskustvima i jačanju zajedničke saradnje.