Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK

Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK
U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona 30. oktobra 2019. godine odžana je sedamnaesta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Zeničko-dobojskog kantona.

Na sjednici su, prema usvojenom dnevnom redu, razmatrani Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za period I-VI 2019. godine, Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK za period januar-juni 2019. godinu, Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period 2020.-2022. godine, Informacija o stanju bezbjednosti na području ZDK za prvo polugodište 2019. godine te Informacija u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom u 2018. godini.

Ekonomsko-socijalno vijeće je nakon razmatranja Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona dalo punu podršku radu inspektora na terenu, uz preporuku da se s ciljem poboljšanja kvalitete i efikasnijeg rada inspekcijskih organa pokušaju iznaći mogućnosti za kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje inspekcijskih kapaciteta.

U nastavku sjednice Ekonomsko-socijalno vijeće je sve razmatrane materijale jednoglasno primilo k znanju.