Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Objavljene odluke o proširenju primjene kolektivnih ugovora iz djelatnosti drvne i papirne industrije, građevinarstva, trgovine, cestovnog prometa i proizvodnje i prerade metala

Objavljene odluke o proširenju primjene kolektivnih ugovora iz djelatnosti drvne i papirne industrije, građevinarstva, trgovine, cestovnog prometa i proizvodnje i prerade metala
 
 
 
Udruženje je sredinom maja tekuće godine uputilo Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH inicijativu za donošenje Odluke o proširenju važnosti granskih kolektivnih ugovora, ističući da Udruženje smatra da postoji interes Federacije BiH da kolektivne ugovore proširi na sve poslodavce u FBiH, uzimajući u obzir da su njima definisana minimalna prava radnika koja nisu definisana Zakonom o radu FBiH.

Proširenjem primjene kolektivnih ugovora, čiji je potpisnik UPFBiH, na sve radnike i poslodavce osiguravaju se jednaki uslovi rada za sve poslodavce iz određenih djelatnosti, minimum radnih prava za sve radnike u djelatnostima za koje su potpisani kolektivni ugovori, suzbijanje sive ekonomije, socijalna jednakost za sve zaposlene u sektoru, fer tržišna utakmica za sve poslodavce, jednaka obaveza odgovarajućih uplata doprinosa, poreza i ostalih davanja, usklađivanje sa konvencijama MOR-a, Europskom socijalnom poveljom, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodnim paktom o ekonomskih, socijalnim i kulturnim pravima te Ustavom BiH i FBiH.

Ovim odlukama proširuje se primjena kolektivnih ugovora na sve poslodavce u djelatnosti drvne i papirne industrije, građevinarstva, trgovine, cestovnog prometa i proizvodnje i prerade metala.