Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Objavljen Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS

Objavljen Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS
U Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj 12/21, od 25. marta 2021. godine objavljen je Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo. Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo je, između ostalog, propisano da će Vlada osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesece u 2021. godini za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom coronavirusa, u skladu sa obezbijeđenim sredstvima. S tim u vezi, Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja.

Također, propisano je da na prijedlog Ministarstva privrede Kantona, Vlada može odlukom odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa na minimalnu mjesečnu neto plaću na nivou Federacije Bosne i Hercegovine subjektima kojima svojom odlukom zabrani rad, za period trajanja zabrane.

Propisano je i da se takse, članarina i naknade iz čl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9. (administrativna taksa, sudska taksa, komunalna takse za istaknutu firmu, turistička članarina, naknada za općekorisne funkcije šuma, naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton) neće plaćati za vrijeme proglašenog stanja nesreće i 60 dana po prestanku stanja nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID-19).