Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Nova članica UPFBiH - „MULTI LAB“ d.o.o Tuzla

Nova članica UPFBiH - „MULTI LAB“ d.o.o Tuzla
 
Veterinarski laboratorij „MULTI LAB" d.o.o Tuzla, se od samog osnivanja opredjelio za tri osnovne odrednice djelatnosti:

  •     veterinarsko javno zdravstvo,
  •     dezinsekciju i deratizaciju (DDD),
  •     dijagnostika zaraznih, parazitarnih i drugih bolesti životinja i dezinfekciju.

Ovo je prva privatna veterinarska laboratorija na prostoru FBiH i prva privatna kompanija ovakve vrste u BiH, koja ima za cilj unapredivanje i razvoj specijalistickog rada u oblasti veterinarske medicine, kontroli kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje.

Segment djelatnosti koja se odnosi na Odjeljenje za veterinarsko javno zdravstvo, opremljen je savremenom laboratorijskom opremom i nudi vrhunsku uslugu mikrobiološkog, hemijskog kao i ispitivanje rezidualnih ostataka u hrani, hrani za životinje i vode namijenjene ljudskoj potrošnji. Djelatnost laboratorija uključuje mikrobiološka ispitivanja namirnica (hrane i sirovina), hrane za životinje, vode i predmeta opće upotrebe, što podrazumijeva radne površine, opremu, pribor te ruke osoba koje manipuliraju hranom, a sve u skladu sa Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Smjernicama za mikrobiološke kriterije u hrani izdate od strane Agencije za sigurnost hrane BiH. Laboratorije su osnovane poštujući sve zahtjeve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudskih resursa, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada, bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse.

Laboratorije za serologiju, bakteriologiju i parazitologiju su segmenti Odjeljenja za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja. Putem laboratorijske i terenske dijagnostike, provodi se konstantan nadzor nad zaraznim i parazitarnim bolestima s međunarodne liste OIE-a. Posebnu pažnju posvećuju usklađivanju laboratorijskih metoda sa standardnim metodama propisanim od strane međunarodnih tijela (ISO, OIE, WHO, FAO, AOAC). Također, uključeni su u postupke međulaboratorijskih testiranja (Proficiency test) za sve ovlaštene laboratorijske metode koje izvode. Ovlaštenje za izvođenje laboratorijskih metoda regulisano je Rješenjem Federalnog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva, dok je Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva dato ovlaštenje za izvođenje stručnih usluga sanitarne zaštite. Stručno osoblje je spremno odgovoriti i na najzahtjevnije probleme iz ovih oblasti.
 
 
 
Više o laboratoriji OVDJE.