Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Na inicijativu UPFBiH izmijenjena i dopunjena Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Na inicijativu UPFBiH izmijenjena i dopunjena Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH
Nakon višemjesečnih zalaganja predstavnika UPFBiH i razmatranja na sjednicama Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike konačno je prihvatilo inicijativu Udruženja i Vladi uputilo Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, te je Vlada FBiH na današnjoj sjednici, a na inicijativu i insistiranje Udruženja poslodavaca FBiH izmijenila i dopunila pomenutu uredbu.
 
Uredba je u primjeni od 28. februara 2019. godine, a propisuje postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija BiH, te u privrednim društvima u kojima Federacija BiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala.

Novo rješenje odnosi se na član koji reguliše izuzetke od obaveze javnog oglašavanja kod poslodavaca. Navedenim izmjenama se omogućava:
- Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu u skladu sa internim aktom poslodavca,
- Prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme bez procedure obaveznog javnog oglašavanja na duži period odnosno do šest mjeseci jednokratno u toku jedne kalendarske godine za  konkretno radno mjesto, umjesto ranije predviđenog perioda do 120 dana,
- Odgoda primjene na 12 mjeseci, odnosno omogućava prijem radnika u radni odnos bez provođenja procedura javnog oglašavanja na određeno vrijeme do 12 mjeseci u slučaju proglašenog stanja prirodne nesreće, a sa ciljem da se omogući hitni prijem radnika isključivo u okolnostima proglašenog stanja prirodne nesreće ili druge nesreće u FBiH.

Udruženje je prethodno upozoravalo da će ukoliko se Uredba ne uskladi sa članom 107. Zakona o radu FBiH, javna preduzeća i preduzeća sa više od 50 posto državnog kapitala imati veliki problem u njenoj provedbi te da je neophodno pronaći rješenje koje se može primijeniti u praksi, kao što je to urađeno u zemljama regiona i većini zemalja članica Europske unije. Kada je u pitanju konkurentnost javnih preduzeća, od suštinske je važnosti omogućiti efikasnu fluktuaciju radnika unutar preduzeća, bez provođenja postupka javnog oglašavanja, upozoravali su iz UPFBiH.

Nakon mnogobrojnih sastanaka i lobiranja od strane Udruženja poslodavaca, konačno su prihvaćeni prijedlozi Udruženja.
 
Uredbu možete pogledati OVDJE.