Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Ministarstvo trgovine prihvatilo inicijativu UPFBiH za izmjenu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige

Ministarstvo trgovine prihvatilo inicijativu UPFBiH za izmjenu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige
Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević razgovarao je sa ministrom trgovine FBiH Zlatanom Vujanovićem o inicijativi za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige. Sastanku su prisustvovali i pomoćnica ministra za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača Amra Vučijak, ovlašteni rukovodilac federalnog tržišnog inspektorata Elmir Ramić i pravnica UPFBiH Jasmina Kurspahić.

Naime, prema Pravilniku postoji obaveza ovjere potpisom i pečatom tačnosti izrađene kalkulacije cijena koja se sastavlja za svaku nabavljenu robu. Istim  Pravilnikom  data je  mogućnost  vođenja  trgovačke  knjige  elektronskim  putem,  a izmjenama i dopunama Pravilnika iz 2017. godine propisana je obaveza štampanja podataka iz knjige koja se vodi elektronski samo prilikom inspekcijske kontrole na zahtjev inspektora.

Obzirom da je Pravilnikom data mogućnost vođenja trgovačke knjige elektronskim  putem i štampanja  podataka  samo  na  zahtjev  inspektora Udruženje poslodavaca FBiH smatra  da  bi  trebalo omogućiti  i štampanje kalkulacija samo na zahtjev nadležne inspekcije (ukoliko trgovac ima mogućnost elektronske izrade, evidencije i pohrane kalkulacija). Cilj predložene izmjene je ušteda troškova štampanja i ovjeravanja, ušteda papira, te ušteda prostora za arhiviranje kao i smanjenje administrativno tehničkih poslova.

Ministar i ostali prisutni su ocijenili da je inicijativa Udruženja opravdana, te da će Ministarstvo što prije pristupiti izmjenama pomenutog Pravilnika.