Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Ministar Drljača podržao "Inicijativu 20+5+6" i set zakona koji se odnose na rad i zapošljavanje

Ministar Drljača podržao
Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača sa saradnicima 24. maja 2019. godine primio je delegaciju Udruženja poslodavaca FBiH, a kako bi razgovarali o "Inicijativi 20+5+6". Inicijativa ima za cilj rasterećenje privrede i unapređenje poslovnog ambijenta za općedruštvenu korist.

Prisutni su o setu zakona koji se odnose na rad i zapošljavanje, odnosno o Zakonu o štrajku, Zakonu o mirnom rješavanju sporova, Zakonu o zaštiti na radu, Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakonu o ESV-u i Zakonu o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca u FBiH.

Usvajanje izmjena i dopuna zakona, kakvo je predložilo Udruženje, rezultirat će unapređenjem rada službi za zapošljavanje i pripremom nezaposlenih osoba za tržište rada, čime će se smanjiti nezaposlenost, motiviranjem nezaposlenih osoba da aktivno učestvuju u pronalasku posla, unapređenjem zaštite na radu i preventivnom djelovanjem u nastajanju povreda na radu i profesionalnih oboljenja, omogućavanje brzog i efikasnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, rasterećenjem sudova, većom pravnom sigurnost i boljom primjena zakona u praksi, te harmonizaciom propisa sa Konvencijama MOR-a i Direktivama EU.

Izmjene i dopune ovih zakona, kao i ostalih iz "Inicijative 20+5+6" podržane su većinom glasova na tematskoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH održanoj sredinom aprila 2019. godine, te su na sastanku dogovorene konkretne aktivnosti za realizaciju zaključaka tematske sjednice.