Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Kroz projekat jačati saradnju organizacija civilnog društva i vlasti

Kroz projekat jačati saradnju organizacija civilnog društva i vlasti
Predstavnik Udruženja poslodavaca FBiH Husein Al-Baldawi i tim lider projekta "Jačanja kapaciteta vladinih institucija za uključivanje organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka u Bosni i Hercegovini” Igor Stojanović održali su sastanak 11. juna 2020. godine putem Zoom aplikacije na kojem su razgovarali o projektu i njegovim ciljevima.

Projekat provodi konzorcijum vođen od strane PCM Consulting (BiH) i članovima Raion doo (BiH), CNVOS (Slovenija), MCIC (Makedonija), Asocijacija XY (BiH).

Opći cilj projekta je pružiti podršku Vijeću ministara BiH, entitetskim i kantonalnim vladama i Vladi Brčko Distrikta kako bi unaprijedili postojeće i razvili nove institucionalne mehanizme saradnje sa organizacijama civilnog društva, u skladu sa obavezama preuzetim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju BiH na putu procesa pristupanja EU.

Svrha projekta je uključiti građane i javnost u procese donošenja odluka putem kreiranja zakonskih riješenja, strateških prioriteta, akcionih planova i drugih dokumenata relevantnih za javnost.

Jedan od ciljeva projekta je pružanje podrške akterima socijalnog dijaloga, te je razgovarano na koji način projekat može podržati poslodavačka udruženja u Bosni i Hercegovini.