Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Koordinaciono tijelo za parafiskalne namete KS o izmjenama Zakona o sudskim taksama i Zakona o komunalnim djelatnostima

Koordinaciono tijelo za parafiskalne namete KS o izmjenama Zakona o sudskim taksama i Zakona o komunalnim djelatnostima
Na četvrtoj sjednici Koordinacionog tijela za parafiskalne namete KS, održanoj 19. jula 2019. godine u prostorijama Ministarstva finansija KS članovi su razmatrali Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, odnosno inicijative Ministarstva finansija KS i Udruženja poslodavaca KS za izmjenu navedenog zakona, te inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.

Udruženje poslodavaca KS je pripremilo inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama izmjene Zakona o sudskim taksama čiji je cilj smanjenje sudskih taksi koje se plaćaju u postupcima pred Općinskim i Kantonalnim sudom u Sarajevu, u svrhu rasterećenja poslodavaca i smanjenja parafiskalnih nameta.

Zaključeno je da će predstavnici Ministarstva finansija KS u narednom periodu održati sastanak sa predsjednicom Općinskog suda u Sarajevu i raspravljati o inicijativi UPKS, te da će se na idućem sastanku Koordinacionog tijela sačiniti konačna verzija inicijative koja će se uputiti Vladi KS.

Nadalje, inicijativa Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima odnosi se na to da kriterij za određivanje cijene za odvoz otpada bude količina otpada, a ne veličina poslovnog prostora, jer se trenutno cijena određuje prema metru kvadratnom, a ne prema količini otpada. Takvo rješenje nije objektivno, u velikoj mjeri oštećuje privrednike i stvara dodatna opterećenja i otežava poslovanje.

Koordinaciono tijelo za parafiskalne namete u Kantonu Sarajevo uputit će dopis Vladi Kantona Sarajevo u kojem predlaže da u što skorije vrijeme zaduži Minstarstvo komunalne privrede i infrastrukture da pristupi analizi cjenovnika KJKP „RAD" d.o.o. Sarajevo i izradi kriterija koji bi na pravičan način utvrdili cijene usluga prikupljanja i odvoza smeća zavisno od vrste i količine usluge, a uz vođenje računa o tome da ne bude ugroženo funkcionisanje KJKP „RAD".