Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Konvencije MOR-a

Konvencije Međunarodne organizacije rada koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina možete preuzetni na slijedećim linkovima:

Konvencije MOR-a

C2 Konvencija o nezaposlenosti, 1919
Preuzmi dokument
C116 Konvencija o finalnoj verziji članova, 1961
Preuzmi dokument
C 11 Konvencija o pravu na udruživanje (poljoprivreda), 1921
Preuzmi dokument
C12 Konvencija o obeštećenju radnika (poljoprivreda), 1921
Preuzmi dokument
C13 Konvencija o upotrebi olovnog bjelila (u bojenju), 1921
Preuzmi dokument
C14 Konvencija o sedmičnom odmoru (u industriji), 1921.pdf
Preuzmi dokument
C17 Konvencija o obeštećenju radnika ( u slučaju nesreće), 1925
Preuzmi dokument
C18 Konvencija o naknadi radnika za profesionalna oboljenja, 1925
Preuzmi dokument
C19 Konvencija o jednakom tretmanu (obeštećenju u slučaju nesreće), 1925
Preuzmi dokument
C24 Konvencija o osiguranju u slučaju bolesti(industrija), 1927
Preuzmi dokument
C25 Konvencija o osiguranju u slučaju bolesti (poljoprivreda), 1927
Preuzmi dokument
C27 Konvencija o obilježavanju tereta, 1929
Preuzmi dokument
C29 Konvencija o prisilnom radu, 1930
Preuzmi dokument
C32 Konvencija o zaštiti dokerskih radnika u slučaju nesreće (revidirana)
Preuzmi dokument
C45 Konvencija o radu pod zemljom (žene), 1935
Preuzmi dokument
C48 Konvencija o očuvanju penzionih prava radnika migranata, 1935
Preuzmi dokument
C80 Konvencija o finalnoj reviziji članova, 1946
Preuzmi dokument
C81 Konvencija o inspekciji rada, 1947
Preuzmi dokument
C87 Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, 1948
Preuzmi dokument
C88 Konvencija o službama zapošljavanja, 1948
Preuzmi dokument
C89 Konvencija o noćnom radu žena (revidirana), 1948
Preuzmi dokument
C90 Konvencija o noćnom radu djece (revidirana), 1948
Preuzmi dokument
C91 Konvencija o plaćenom odmoru pomoraca ( revidirana) 1949
Preuzmi dokument
C94 Konvecnija o radnim kaluzulama (javni ugovori), 1949
Preuzmi dokument
C97 Konvencija o migraciji u cilju zapošljavanja, 1949
Preuzmi dokument
C98 Konvencija o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, 1949
Preuzmi dokument
C100 Konvencija o jednakim nadoknadama, 1951
Preuzmi dokument
C102 Konvencija o najnižim standardima soc.sigurnosti
Preuzmi dokument
C105 Konvencija o ukidanju prinudnog rada, 1957
Preuzmi dokument
C106 Konvencija o nedjeljnom odmoru, 1957
Preuzmi dokument
C111 Konvencija o diskriminaciji u zaposljavanju i zanimanju, 1958
Preuzmi dokument
C116 Konvencija o finalnoj verziji članova iz 1961.godine
Preuzmi dokument
C119 Konvencija o zaštiti mašina
Preuzmi dokument
C121 Konvencija o naknadama za slučaj povrede na radu, 1964
Preuzmi dokument
C122 Konvencija o politici zapošljavanja, 1964
Preuzmi dokument
C129 Konvencija o inspekciji rada u poljoprivredi, 1969
Preuzmi dokument
C131 Konvencija o utvrđivanju minimalnih plaća, 1970
Preuzmi dokument
C132 Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana) 1970
Preuzmi dokument
C135 Konvencija o radničkim predstavnicima, 1971
Preuzmi dokument
C136 Konvencija o zaštiti od trovanja benzolom, 1971
Preuzmi dokument
C138 Konvencija o najnižoj dobi za zaposlenje, 1973
Preuzmi dokument
C139 Konvencija o profesionalnim kanceroznim oboljenjima, 1874
Preuzmi dokument
C140 Konvencija o plaćenom odsustvu radi stručnog usavršavanja, 1974
Preuzmi dokument
C142 Konvencija o razvoju ljudskih resursa, 1975
Preuzmi dokument
C143 Konvencija o radnicima migrantima(dopunske odredbe) 1975
Preuzmi dokument
C144 Konvencija o tripartitnim konsultacijama (međunarodnim radnim standard
Preuzmi dokument
C148 Konvencija o radnoj okolini( zagađenje vazduha, buka i vibracije) 1977
Preuzmi dokument
C151 Konvencija o radnim odnosima javne službe 1978.pdf
Preuzmi dokument
C154 Konvencija o promociji kolektivnog pregovaranja, 1981
Preuzmi dokument
C155 Konvencija o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu
Preuzmi dokument
C156 Konvencija koja se odnosi na radnike sa obiteljskim obavezama
Preuzmi dokument
C158 Konvencija o prestanku radnog odnosa, 1982
Preuzmi dokument
C159 Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposljavanju invalida, 1
Preuzmi dokument
C161 Konvencija o službama medicine rada, 1985
Preuzmi dokument
C162 Konvencija o azbestu, 1986
Preuzmi dokument
C174 Konvencija o sprečavanju većih ind.nezgoda, 1993
Preuzmi dokument
C175 Konvencija o radu s nepunim radnim vremenom, 1994
Preuzmi dokument
C176 Konvencija o sigurnosti i zdravlju u rudnicima,1996
Preuzmi dokument
C177 Konvencija o radu kod kuće
Preuzmi dokument
C181 Konvencija o privatnim agencijama za zapošljavanje, 1997
Preuzmi dokument
C182 Konvencija o najgorim oblicima dječijeg rada, 1999
Preuzmi dokument
C183 Konvencija o reviziji Konvencije o zaštiti materinstva 1952., 2000
Preuzmi dokument
C184 Konvencija o sigurnosti i zdravlju u poljoprivredi, 2001
Preuzmi dokument
C185 Konvencija o identifikacionim dokumentima mornara
Preuzmi dokument
C187 Konvencija o promotivnom okviru zastite na radu 2006
Preuzmi dokument
MLC Konvencija o radu pomoraca 2006
Preuzmi dokument