Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Javni poziv malim i srednjim preduzećima iz industrija sa visokim emisijama ugljika u svrhu tehničke i bespovratne finansijske podrške provedbi investicionih projekata dekarbonizacije

Javni poziv malim i srednjim preduzećima iz industrija sa visokim emisijama ugljika u svrhu tehničke i bespovratne finansijske podrške provedbi investicionih projekata dekarbonizacije
Javni poziv malim i srednjim poduzećima iz industrija sa visokim emisijama ugljika u svrhu tehničke i bespovratne finansijske podrške provedbi investicionih projekata dekarbonizacije

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizaciji malih i srednjih poduzeća (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement) u sklopu projekta "Inkluzivna dekarbonizacija” (IDA) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a isti finansira Vlada Japana.

Prihvatljivi podnosioci prijava za podršku mogu biti mala i srednja poduzeća iz tri industrije s visokim emisijama ugljika (energetika, metalna i cementna industrija) ili poduzeća direktno povezana sa ovim industrijama, koja su registrovana u Bosni i Hercegovini najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju manje od ili jednako 250 uposlenika.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv. Podnosioci prijava mogu da podnesu prijave isključivo samostalno. Prijave više podnosilaca u okviru jednog prijedloga neće biti uzete u obzir. Podnosioci prijava su odgovorni za pružanje informacija i dokumenata za tehničku podršku i omogućavanje implementacije dekarbonizacijskih projekta uključujući i finansijske obaveze.

Podnosioci prijava trebaju ispunjavati sve uslove definisane ovim javnim pozivom, odnosno prijava treba da bude pripremljena u skladu sa zahtjevima i karakteristikama datim u javnom pozivu, uključujući i odgovarajuće priloge.

Planirano je da provedba samih projekata dekarbonizacije bude finansijski podržana od strane projekta i korisnika.. Ukupna raspoloživa sredstva za podršku investicijama za dekarbonizaciju MSP-a iznose do 1.000.000,00 USD po ovom javnom pozivu, koja će se raspodijeliti na 20 projekata dekarbonizacije. Tačan iznos podrške pojedinačnih projekata će biti defiran nakon provedbe energetskih audita i selekcije projekata za dekarbonizaciju. Podnosilac u sklopu svoje prijave mora definirati maksimalni dostupni iznos kojim je spreman sufinansirati provedbu projekta, te osigurati da je njegovo vlastito sufinansiranje minimalno 50% ukupnog iznosa troškova investicije (najmanje 50% sufinansiranje podnosioca prijave i najviše 50% finansiranje od strane IDA projekta).

Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir. Podnosilac prijave će podatke o finansijskim sredstvima za sufinansiranje osigurati kroz prijavni obrazac i budžet, zajedno sa pismom namjere o dostupnom iznosu i minimalnom procentu sufinansiranja.

Rok za podnošenje prijava je 20.05.2022. godine.