Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Investicije, pregled za 2015. i 2016. godinu

Investicije, pregled za 2015. i 2016. godinu

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva u Federaciji BiH za 2016. godinu iznosi 2.875.950 hiljada KM. U odnosu na 2015. godinu, ostvarene investicije u stalna sredstva u 2016. godini su veće za 2,1%.

Posmatrano prema djelatnosti investitora najveće učešće u ostvarenim investicijama u 2016. godini je zabilježeno u sljedećim područjima djelatnosti:

- Prerađivačka industrija (C) 20,8%;

- Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (G) 19,6%;

- Javna uprava i odbrana/obrana; obavezno/obvezno socijalno osiguranje (O) 8,3%;

- Prijevoz i skladištenje (H) 7,0%;

- Informacije i komunikacije (J) 6,0%.

 

Podaci preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.