Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Investicije, pregled za 2016. i 2017. godinu

Investicije, pregled za 2016. i 2017. godinu

 

 

Federalni zavod za statistiku u ovom biltenu objavljuje podatke o investicijama u stalna sredstva za Federaciju BiH za 2017. godinu, kao i seriju podataka o investicijama u stalna sredstva za period 2010-2016. godina.


Podaci o investicijama su prikupljeni putem sljedećih istraživanja:
- Godišnji izvještaj o investicijama u stalna sredstva (obrazac INV- 01) za sve pravne osobe;
- za oblast poljoprivrede individualnog sektora (poljoprivredna gazdinstva) podaci su prikupljeni putem općina, a bazirani/temeljeni su na procjenama općinskih komisija.
Nisu obuhvaćena investiciona ulaganja samostalnih poduzetnika i domaćinstava.


Definicije i metodološka objašnjenja su zasnovana na metodologiji Europski sistem računa 2010 (ESA 2010).


Svi podaci su prikazani po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, koja je usklađena sa evropskom/europskom klasifikacijom NACE Rev. 2.


Podaci o investicijama prikazuju ukupne isplate za investicije po osnovnim oblicima finansiranja, ukupno ostvarene investicije i ostvarene investicije u nova stalna sredstva po tehničkoj strukturi.


Ostvarene investicije u nova stalna sredstva koje nije moguće rasporediti po kantonima (putevi, pruge i sl.) se prikazuju kao neraspoređene investicije. U okviru neraspoređenih investicija prikazana su i kapitalizirana ulaganja u istraživanje i razvoj koja se, kao nova kategorija u okviru stalnih sredstava prema ESA 2010 metodologiji, obračunavaju samo za nivo Federacije BiH.


Definicije


Investicijama u stalna sredstva smatraju se nabavke preduzeća i drugih pravnih osoba radi dobivanja novih stalnih sredstava, povećanja vrijednosti ili zamjene postojećih stalnih sredstava (stambene zgrade, ostale zgrade i građevine, oprema i uređaji trajnijeg karaktera, osnovno stado, pošumljavanje i podizanje dugogodišnjih zasada, kapitalizirana ulaganja u istraživanje i razvoj, softveri i baze podataka itd). Nabavljena investicijska dobra mogu biti nova ili polovna, kupljena od drugih u zemlji i inozemstvu. Stalna sredstva mogu, također, biti stečena trampom, primljena kao kapitalni transfer u naturi ili proizvedena u vlastitoj režiji. Obuhvataju se sve vrste ulaganja u nove kapacitete, kao i ulaganja za proširenje, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih ili zamjenu zastarjelih, istrošenih ili slučajnom štetom uništenih kapaciteta. Ne obuhvata se redovno i tekuće održavanje stalnih sredstava, ulaganja u obrtna sredstva, usavršavanje osoblja, ispitivanje tržišta i kupovina zemljišta.

Isplatama za investicije smatraju se novčana ulaganja u toku godine u nova i polovna stalna sredstva, bez obzira na momenat njihove izgradnje ili nabavke.


Ostvarene investicije predstavljaju vrijednost fizički realizovane izgradnje, izrade ili nabavke novih i polovnih stalnih sredstava tokom godine, bez obzira na to jesu li završene, je li i kada izvršena njihova isplata.


Ostvarene investicije u nova stalna sredstva odnose se na onaj dio stalnih sredstava koji je nabavljen neposredno od izvođača građevinskih radova, proizvođača opreme ili proizveden u vlastitoj režiji, odnosno ona investicijska dobra koja još nisu bila predmet kupoprodaje između neposrednih korisnika tih dobara. Ovdje se uključuje i polovna oprema nabavljena u inozemstvu, budući da izravno utiče na porast nacionalnog bogatstva u zemlji. Ostala polovna stalna sredstva nisu uključena u ostvarene investicije u nova stalna sredstva. U nabavku novih stalnih sredstava svrstavaju se i investicije u veća poboljšanja postojećih stalnih sredstava.


Investicije u građevinske objekte i prostore obuhvataju stambenu izgradnju i ostale građevinske radove (ostala visokogradnja, niskogradnja i značajnija poboljšanja zemljišta.
Investicije u strojeve i opremu obuhvataju nabavku strojeva, opreme i transportnih sredstava.
Investicije u ostalo obuhvataju ulaganja u kultivisane biološke resurse (biološka sredstva), proizvode intelektualnog vlasništva i troškove prijenosa vlasništva zemljišta. U proizvode intelektualnog vlasništva spadaju: kapitalizirana ulaganja u istraživanje i razvoj, rudarska i mineralna istraživanja, softveri i baze podataka, književni i umjetnički originali i ostali proizvodi intelektualnog vlasništva.

Podaci preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.