Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Informacija o refundaciji isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene sprječenost za rad u slučaju zaraze COVID-19

Informacija o refundaciji isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene sprječenost za rad u slučaju zaraze COVID-19
Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad regulisano je Zakonom o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/19) i Pravilnikom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava ZZO KS (Službene novine Kantona Sarajevo broj 25/20) od 02.07.2020. godine.

Prema članu 42. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/19) osiguranici imaju pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad, ako su izolovani kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini. Prema članu 57. navedenog zakona naknada plaće u vezi s korišenjem zdravstvene zaštite iz člana 42. tačka 3. ovog zakona isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja od prvog dana korišenja prava.

S druge strane, Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH 29/05), odnosno članovima 47. 48. i 57. i 58. definirano je obavezno izdavanje rješenja u gore navedenim slučajevima i ko je nadležan za izdavanje rješenja.  

U navedenom slučaju, poslodavac je u obavezi isplatiti radniku naknadu plaće, a pravo na refundaciju u visini koju priznaje Zavod, ostvaruje podnošenjem zahtjeva Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Refundaciju troškova na teret sredstava kantona definiše Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava ZZO KS (Službene novine Kantona Sarajevo 25/20) od 2.7.2020. godine. Pravilnikom se između ostalog definiše i način podnošenja zahtjeva za refundaciju i potrebna dokumentacija.

Prema članu 10. i članu 11. navedenog pravilnika:
  • Zahtjev za povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad podnosi poslodavac.
  • Zahtjev se podnosi u poslovnicu Zavoda prema mjestu sjedišta poslodavca, za poslodavce koji imaju sjedište na području Kantona Sarajevo. Poslodavci koji nemaju sjedište na području Kantona Sarajevo, zahtjev podnose prema sjedištu poslovne jedinice ili prema mjestu prebivališta osiguranika.

Uz zahtjev za povrat naknade plaće, podnosilac je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju:
- izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad izabranog ovlaštenog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite o privremenoj spriječenosti za rad;
- Obrazac NPL-1 popunjen u tri primjerka (obrazac se preuzima u Zavodu gdje se predaje zahtjev)
- Obrazac ZO-PL – Potvrda o isplaćenoj neto plati u koju se u određene rubrike unose podaci neto plaća za mjesec koji je prethodio utvrđivanju privremene spriječenosti za rad, kao i za posljednjih šest mjeseci prije nastupanja privremene spriječenosti za rad, ne uzimajući u obzir mjesec koji prethodi mjesecu u kome je nastupila privremena spriječenost za rad osiguranika (uz priložene potvrde o plaći ili ovjerene platne liste za mjesece za koje se unose podaci); - obrazac se preuzima u Zavodu
- dokaz da se privremeno ne obavlja samostalna djelatnost za vrijeme trajanja privremene spriječenosti za rad (za samostalnog djelatnika koji nema drugih zaposlenih niti prijavljen osiguranika); - nije potrebno za poslodavce
- rješenje o izolaciji nadležnog organa za lica izolovana kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini. U izuzetnim okolnostima, umjesto rješenja ukoliko isto nije izdato, može se prihvatiti drugi akt iz kojeg nesumnjivo proizlazi da su ostvareni uslovi obavezne izolacije (obavijest nadležnog organa i slično).  -Rješenje oboljelima od COVID-a 19, kao i najužim članovima njihovih porodica, koji imaju istu adresu prebivališta izdaje Ministarstvo zdravstva KS;

Rješenja o zabrani kretanja isključivo za osobe koje su bile u direktnom kontaktu sa oboljelima od COVID-a 19 ili sa osobama za koje postoji sumnja da su zaražene koronavirusom donosi Kantonalni sanitarni inspektori na osnovu člana 57. i 58. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine FBiH”, broj: 29/05).

Pravilnik možete preuzeti OVDJE.