Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Info sesije za zainteresirane za prijavu na javni poziv projekta IDA


  Utorak, Maj 10. 2022

  10:30 h


Info sesije za zainteresirane za prijavu na javni poziv projekta IDA ("Inkluzivna dekarbonizacija”) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a isti finansira Vlada Japana, a za prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement), bit će održana:
• u Sarajevu u utorak, 10. maj 2022.godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Privredne komore Federacije BiH (Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo) i u online formi putem Microsoft Teams aplikacije.

Svi zainteresovani za fizičko ili online učešće na info sesijama, isto trebaju potvrditi putem e-mail-a na adresu dzenana.kadric@undp.ba, najkasnije dan prije održavanja info sesije, sa naznakom "Prijava za učešće na info sesijama u sklopu IDA projekta". E-mail treba da sadrži naziv kompanije, modus učešća (fizički ili online), te ime, prezime i kontakt informacije predstavnika. Svaki učesnik će dobiti potvrdu o učešću, zajedno sa pristupnim linkom u slučaju online učešća.
 
Više o javnom pozivu:
Javni poziv projekta IDA je otvoren za mala i srednja poduzeća iz industrija s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement). Tehnička i finansijska podrška dekarbonizaciji se sastoji od provedbe detaljnog energetskog audita, identifikacije potencijalnih mjera i projekata za dekarbonizaciju, provedba analize energetskih, socio-ekonomskih i okolišnih benefita kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata dekarbonizacije, odabir mjera/projekta dekarbonizacije na osnovu prethodnih analiza i audita, provedba odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima uz finansijsku podršku IDA projekta do 50% investicije, praćenje i nadzor provedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima.
 
Svrha provedbe ovog seta aktivnosti je pružanje podrške MSP-ima u tranziciji ka nisko-karbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a sa krajnjim ciljem ublažavanja ili uklonjanja opasnosti i negativnog utjecaja ovisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.
 
Zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem linka i preuzeti aplikacioni paket: UNDP | Procurement Notices - 90573 - Public Call for technical and fi
 
Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. maj 2022.godine do 17.00 sati.
 
Više o IDA projektu:
 
IDA Projekat je dio globalnog Klimatskog obećanja - iskorištavanje Utvrđenih doprinosa (NDC) u cilju postizanja neto nultih emisija i razvoja otpornog na klimatske promjene, kao odgovor na klimatsku krizu.
Cilj IDA projekta je poduzimanje inicijalnih koraka na uvođenju mehanizma pravedne tranzicije ka nisko-karbonskoj ekonomiji i provedba NDC Utvrđenih doprinosa u BiH na pravedan i rodno osjetljiv način, ne ostavljajući nikoga iza sebe.
 
Pored osiguranja finansijske pomoći za dekarbonizaciju najmanje 20 MSP-a, u sklopu ovog projekta će se izraditi nacrt „Pravedne tranzicije za sve" i Strategije pravedne tranzicije za tri industrije s visokim emisijama ugljika (električna energija, čelik i cement) u BiH, što će biti propraćeno aktivnostima izgradnje kapaciteta ključnih aktera, ugroženih grupa i industrije.

Arhiva