Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

U septembru 2017. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda je viši za 0.5% u odnosu na prethodni mjesec. Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena Intermedijarnih proizvoda osim energije je viši za 1.1%, a Trajnih proizvoda za široku potrošnju za 0.3%. Pad indeksa cijena registrovan je u grupaciji Energije za 0.1%.

U ostalim grupacijama indeksi cijena se nisu mijenjali. Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena u području Prerađivačke industrije je viši za 0.7%. Pad indeksa cijena registrovan je u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0.2%.

U području Vađenja ruda i kamena indeks cijena se nije mijenjao. Posmatrano po oblastima, najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti Proizvodnje baznih metala za 2.6%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje električne opreme za 1.8%.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali. Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u septembru 2017. godine je viši za 4.1% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2016. godine je viši za 2.4%. Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U septembru 2017. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu je viši za 0.7% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine je viši za 2.1%, a u odnosu na decembar 2016. godine je niži za 0.1%.

U ovom mjesecu najveći rast indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje električne opreme za 7.0% i u oblasti Proizvodnje baznih metala za 3.3%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje odjeće za 0.3%.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu

U septembru 2017. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu je viši za 0.3% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine je viši za 6.8%, a u odnosu na decembar 2016. godine je viši za 5.7%.

U ovom mjesecu najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti Proizvodnje gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme za 2.3%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 27.3% i u oblasti Proizvodnje električne opreme za 4.8%.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

Podaci su preuzeti sa www.fzs.ba.