Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

U decembru 2017. godine ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda je viši za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec. Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama indeks cijena Intermedijarnih proizvoda osim energije je viši za 0,7%, a Energije za 0,5%. Pad indeksa cijena registrovan je u grupaciji Kapitalnih proizvoda za 0,3%. U ostalim grupacijama indeksi cijena se nisu mijenjali. Posmatrano prema područjima KD-a, indeks cijena u području Prerađivačke industrije je viši za 0,4%, a u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji je viši za 0,2%. U području Vađenja ruda i kamena indeks cijena se nije mijenjao.

Posmatrano po oblastima, najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti Proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda za 2,9%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme za 0,8%. U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali. Ukupan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u decembru 2017. godine je viši za 5,4% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Prosječan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda u 2017. godini je viši za 3,4% u odnosu na prosjek 2016. godine.

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U decembru 2017. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu je viši za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na decembar 2016. godine je viši za 3,3%.

U ovom mjesecu najveći rast indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje baznih metala za 1,0%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje električne opreme za 2,7%. U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali. Prosječan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u 2017. godini je viši za 1,5% u odnosu na prosjek 2016. godine

Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu

U decembru 2017. godine indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu je viši za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na decembar 2016. godine je viši za 8,2%.

U ovom mjesecu najveći rast indeksa cijena je registrovan u oblasti Proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda za 4,0%. Najveći pad indeksa cijena registrovan je u oblasti Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 9,1%. U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu značajnije mijenjali.

Prosječan indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu u 2017. godini je viši za 5,8% u odnosu na prosjek 2016. godine.

Podaci su preuzeti sa www.fzs.ba.