Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeks uvoznih i izvoznih cijena

Indeks uvoznih i izvoznih cijena

 

Za treće tromjesečje 2017. ostvaren je ukupan porast izvoznih cijena od 6,1% i ukupan porast uvoznih cijena od 5,0% u odnosu na 2016. godinu.

U odnosu na baznu 2015. godinu za treće tromjesečje 2017. ostvaren je ukupan porast izvoznih cijena od 2,8% i ukupan porast uvoznih cijena od 0,7%.

Prema područjima KD BiH 2010 za treće tromjesečje 2017. u odnosu na 2015. ostvaren je rast izvoznih cijena u području B „Vađenje ruda i kamena" 6,0%, u području C „Prerađivačka industrija" 2,6% i u području A „Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo" 0,7%.

U istom periodu ostvaren je pad uvoznih cijena u području A „Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo" 3,1%, rast u području B „Vađenje ruda i kamena" 28,8%, dok u području C „Prerađivačka industrija" nije bilo promjene cijena.

Posmatrano po sektorima SMTK Rev. 4 za treće tromjesečje 2017. u odnosu na 2015. najveći porast izvoznih cijena od 16,3% ostvaren je u sektoru 3 „Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi".

U istom periodu najveći porast uvoznih cijena od 3,9% ostvaren je u sektoru 7 „Mašine i transportna sredstva".

Detaljniji podaci bit će objavljeni u publikaciji ''Mjesečni statistički pregled FBiH''.