Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Indeks potrošačkih cijena

Indeks potrošačkih cijena

Potrošačke cijene u septembru 2017. godine, više su za 0.8% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Odjeća i obuća za 7.6%, Hrana i bezalkoholna pića i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0.9%, Prijevoz za 0.5%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0.3% i Ostala dobra i usluge 0.2%.

Cijene su niže u odjeljcima: Rekreacija i kultura za 0.5% i Obrazovanje za 0.1%. U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu. U septembru 2017. godine u odnosu na septembar 2016. godine, cijene su više za 2.3% (godišnja inflacija).

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.