Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Hronologija aktivnosti Udruženja poslodavaca FBiH vezano za slučaj Agrokor

Hronologija aktivnosti Udruženja poslodavaca FBiH vezano za slučaj Agrokor

Zbog negativnih efekata krize u Agrokoru i potencijalne opasnosti nastanka štete za dobavljače Konzuma u BiH, a na zahtjev svojih članica UPFBIH je pristupilo preduzimanju aktivnosti na zaštiti interesa svojeg članstva. U skladu stim:

1. Dana 13. jula 2017. godine Udruže nje je oformilo Skupštinu dobavljača koji posluju sa kompanijama u vlasništvu Agrokora u Bosni i Hercegovini

2. Na sastanku članova Skupštine, isti dan je formiran i Pregovarački tim od osam dobavljača, zadužen za kontakt sa organima vlasti i sa dužnicima radi lakše i ekefektivnije naplate potraživanja

3. Dana 13.07.2017. godine upućeno je  pismo Vijeću ministara BiH i ostalim nadležnim institucijama sa molbom za sastanak na kojem bi se razgovaralo o što efikasnijem i bržem prevazilaženju trenutne situacije sa kojom se suočavaju dobavljači

4. Dana 25.07.2017. godine održan konsultativni sastanak sa predstavnicima kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, na kojem su predstavnici Pregovaračkog tima iznijeli svoje prijedloge i zahtjeve i zatražili dodatni angažman VM i ostalih državnih institucija na rješavanju problema Agrokor

5. Dana 26.07.2017. godine Pregovarački tim jednoglasno jedonio sljedeće zaključke:

a) Neće se potpisivati Ugovor sa Merkatorom za isporuku robe bez prethodnog obezbjeđenja jedinstvene garancije (avalirana mjenica ili garancija banke). Svim dobavljačima će se sugerisat da pojedinačno ne potpisuju Ugovore prije nego što dobiju jedinstvene garancije koje će važiti za sve dobavljače. U tom cilju treba što prije pristupiti pregovorima i potpisivanju Ugovora sa Merkatorom BiH za buduće isporuke roba.

b) Traži se da Merkator preuzme odgovarajući dio duga koji ima Konzum BiH adekvatno trenutnim udjelima u prometu postojećeg Konzuma BiH, odnosno, adekvatno tekućem učešću Merkatora u prodaji Konzuma BiH.

c) Za nastavak poslovne saradnje sa Konzumom BiH traže se garancije Sarajevskog kiseljaka d.d. i Ledo d.o.o. Čitluk za pokrivanje dijela tekućih potraživanja u visini od 17 miliona eura i budućih redovnih tekućih potraživanja.

6. Zahtjevi su predočeni i vanrednom povjereniku za Agrokor Anti Ramljaku, na sastanku održanom u Vijeću ministara BiH 27.07.2017. godine. Na sastanku na kojem su prisustvovali i  predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, ministar finansija Vjekoslav Bevanda i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.

7. Dana 01. augusta 2017. godine, održan je sastanak sa upravama Konzuma BiH i Mercatora  BiH.

Na sastanku je izražena zajednička podrška planu koji podrazumijeva ponovno uvođenje Mercatora na tržište BiH, dokapitalizaciju Konzuma i izmirivanje dugovanja i obaveza Konzuma prema dobavljačima u Bosni i Hercegovini.

Učesnici sastanka izrazili su nadu da će Vjerovničko vijeće Agrokora, čiji se naredni sastanak očekuje krajem augusta, prihvatiti ovaj plan i dati saglasnost kako bi se što prije krenulo u njegovu realizaciju.

Kada su u pitanju prethodna dugovanja, učesnici sastanka su se usaglasili da Konzum i Mercator moraju pronaći pravi način garantiranja da će dobavljači biti isplaćeni za robu koju će Mercator otkupiti od Konzuma. Preostala dugovanja koja prelaze dogovorene rokove plaćanja, uobičajene na bh. tržištu, bi bila isplaćena u 48 rata sa pripadajućom zateznom kamatom. Od Mercatora i Konzuma se, također, traži da pronađu način osiguranja garancije da će sva dugovanja prema dobavljačima u BiH biti podmirivana u dogovorenim rokovima.

Ocijenjeno je da je zajednički interes da se nastavi neometano poslovanje Konzuma u BiH, uz preporuku dobavljačima da ne prekidaju dostavu robe ovom trgovačkom lancu u narednom periodu. S druge strane, zajednički zaključak je da će sva novoisporučena roba dobavljačima biti plaćena u zakonskom roku od 60 dana, odnosno, uz uvjete precizirane bilateralnim ugovorima sa dobavljačima.

8. O zaključcima, članovi Pregovaračkog tima informirali su i premijera Vlade FBiH Fadila Novalića na sastanku održanom 03. augusta.

Predstavnici bh. dobavljača su premijeru Novaliću iznijeli svoje prijedloge u vezi za modalitetima izmirenja dugovanja Konzuma bh. dobavljačima te zatražili da se državni organi aktivno uključe u iznalaženje načina opstanka trgovačkog lanca Mercator – Konzum na realnim osnovama i istovremeno u skladu sa zakonom zaštite interesi bh. dobavljača i njihova potraživanja od Konzuma u BiH. O tom pitanju postignut je visok nivo saglasnosti.

9. Udruženje poslodavaca FBiH je angažovalo i PR agenciju, s ciljem efikasnije medijske pokrivenosti i obavještenja članica, vezano za slučaj Agrokor. Upućena su dva sopćenja za javnost, a trenutno je u izradi PR strategija i plan aktivnosti.

10. Na zahtjev Udruženja poslodavaca FBiH, Vlada FBiH je pokrenula aktivnosti na rješavanju problema i zadužila Generalni sekretarijat Vlade FBiH da pripremi analizu mogućih pravnih rješenja za pojačan nadzor i mjere s ciljem zaštite dobavljača i zaposlenika, u skladu s nadležnostima Vlade, te da, u najkraćem mogućem roku, pripremi prijedlog pravnih rješenja.
 
Vlada FBiH već nekoliko mjeseci provodi kontinuirani monitoring aktivnosti vezanih za krizu u Agrokor grupaciji s ciljem minimiziranja rizika po privredu Federacije BiH, posebno imajući u vidu sistemski rizik vezan za dobavljače i zaposlene.
 
Intenzivan monitoring praktično traje od početka drugog kvartala 2017. godine i održan je niz sastanaka sa interesnim stranama: predstavnicima Agrokora Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske, direktorima kompanija u Bosni i Hercegovini koji su dio grupacije Agrokor, te predstavnicima Sindikata trgovine, Privredne komore, Udruženja poslodavaca i Skupštine dobavljača Konzuma.
 
Posebno ugrožene kategorije su dobavljači i zaposlenici, i u tom dijelu treba osigurati poštivanje propisa, kako bi plaćanja bila izvršavana u skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju, a optimizacija broja zaposlenih u skladu sa Zakonom o radu.
 
Obzirom na veličinu grupacije i sistemski rizik po Federaciju BiH, neophodno je razmotriti mjere zaštite, u okviru nadležnosti Vlade Federacije BiH, kojima bi bio pojačan nadzor nad provođenjem aktivnosti stabilizacije članica grupacije, u skladu sa rješenjima koje su na snazi u susjednim zemljama.

11. Vlada FBiH je prihvatila da u radnoj grupi za izradu pravnih rješenja budu i dva predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH, i to Miljenko Mićo Crnjac i Nihad Imširović.