Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Fokus grupa o organizaciji UPFBiH

Fokus grupa o organizaciji UPFBiH
Fokus grupa o organizaciji Udruženja poslodavaca FBiH održana je 09. maja 2022. godine s ciljem boljeg razumijevanja prilika, prijetnji, snaga i slabosti Udruženja, internog i eksternog okruženja te definisanja strateških ciljeva i planova za njihovu implementaciju.

U fokus grupi su, pored rukovodstva i pojedinih članova UPFBiH, učestvovali i profesori Željko Šain, Ljiljan Veselinović i Aziz Šunje. Članovi su razmijenili mišljenje o izazovima sa kojima se UPFBiH suočava u svom radu te načinu prevazilaženja tih prepreka, te na koji način unaprijediti rad Udruženja, odnosno usluga koje Udruženje nudi.

Profesori će na osnovu inputa dobivenih na fokus grupi sačiniti analizu i napraviti dokument koji će razmotriti Udruženje.