Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Ekonomsko–socijalno vijeće KS zatražilo utvrđivanje novih odluka o komunalnim taksama

Ekonomsko–socijalno vijeće KS zatražilo utvrđivanje novih odluka o komunalnim taksama
Ekonomsko – socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo podržalo je stav Udruženja poslodavaca KS da su visine naknada komunalnih taksi, propisane odlukama općinskih vijeća u Kantonu Sarajevo, neprihvatljive za poslovnu zajednicu.

Zaključak je donesen na sjednici ESV-a koju je organizirala Vlada KS 27.04.2022. godine, s ciljem da se zajedno sa čelnicima općina sagleda šta je sporno u odlukama o visini komunalnih taksi koje su donijela općinska vijeća, te kako bi se iznašla najbolja rješenja.

Ekonomsko–socijalno vijeće je tom prilikom i zatražilo od općinskih vijeća da utvrde naknadu za komunalnu taksu koja će se kretati u realnim okvirima u odnosu na visinu komunalnih taksa koje su do sada primjenjivane.

"Pozivaju se općinska vijeća da u periodu od 60 dana naprave cjelovitu analizu primjene Zakona o komunalnim taksama, odnosno efekata vlastitih odluka o visini komunalnih taksi, te da u skladu sa rezultatima analize, eventualno promjene odluke o visini komunalnih taksi. Ekonomsko – socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo poziva Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine da odgodi vrijeme naplate naknade za isticanje firme za 60 dana od nastale obaveze za plaćanje komunalne takse", zaključeno je također.

Zatraženo je i preispitivanje svih parafiskalnih nameta utvrđenih od sva četiri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno općinskih, kantonalnih, entitetskih i državnih.

Svi članovi poslovne zajednice su pozvani da, u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama  i odlukama općinskih vijeća o visini komunalnih taksi, prijave isticanje firme.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, rasljena lica i izbjeglice KS i potpredsjednica ESV-a Ivana Prvulović naglasila je da je Vlada KS već ranije zauzela stav o odlukama koje su donijela općinska vijeća i smatra da odluke treba preispitati.

"Ono što želim naglasiti je da je u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama KS, u nadležnosti općinskih vijeća donošenje kriterija i visine komunalnih taksi. Po zakonu i sav prihod od komunalnih taksi pripada općinama. Vlada Kantona Sarajevo je u ovom slučaju preuzela ulogu medijatora između poslodavaca i opština. Očekujemo da će zaključci koje je donijelo ESV KS biti ispoštovani", izjavila je ministrica Prvulović.

Podsjetila je da je, u skladu sa pravom na lokalnu samoupravu, prilikom utrđivanja Zakona o komunalnim taksama, Vlada odnosno Skupština KS prepustila općinama da odrede visinu taksi.

Predsjednik ESV-a Safudin Čengić, u ime poslodavaca je izjavio kako je neophodno da se na bazi stručne i usporedne analize, sa sličnim zakonima u BiH i zemljama okruženja, utvrde kriteriji na osnovu kojih će se plaćati komunalne takse, a koje neće biti drastične kao sada.

"Prikupljanje prihoda od taksi jeste u nadležnosti općina, ali kriteriji moraju biti identični, moraju se utvrditi na način da sve firme budu ravnopravne", naglasio je.