Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dom naroda FBiH usvojio Zakon o računovodstvu i reviziji, usvojeno većina primjedbi UPFBiH

Dom naroda FBiH usvojio Zakon o računovodstvu i reviziji, usvojeno većina primjedbi UPFBiH
U Federaciji Bosne i Hercegovine donesen je novi Zakon o računovodstvu i reviziji zbog potrebe unapređivanja te oblasti, što je jedan od ciljeva ekonomske politike.

U oktobru prošle godine, prijedlog tog zakona je prihvatio Zastupnički dom, a danas je to učinio i Dom naroda Parlamenta FBiH, čime su se stekli uvjeti da Zakon stupi na snagu po objavi u Službenim novinama.

Udruženje poslodavaca FBiH bilo je uključeno u izradu Nacrta i Prijedloga zakona, gdje su usvojene brojne primjedbe, te je ulagalo amandmane kada je zakon bio na razmatranju u Zastupničkom domu, insistirajući na kvalitetnim rješenjima. Socijalni partneri su razmatrali ovaj zakon na sjednicama ESV-a.

U Zakonu su djelomično usvojeni i amandmani Udruženja poslodavaca FBiH, a koji se odnose na potpisivanje knjigovodstvenih isprava. Usvojen je amandman koji definiše da se "Izuzetno kod povezanih pravnih lica, vođenje poslovnih knjiga, pravno lice može povjeriti ugovorom, uz određenu naknadu, drugom povezanom pravnom licu (matici) koje ima sve potrebne resurse za pravilno, kvalitetno i efikasno obavljanje tih usluga, te ima zaposlena kvalificirana lica koja su odgovorna za vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih izvještaja i koja ispunjavaju i druge uslove utvrđene ovim zakonom i općim aktom pravnog lica". Također, usvojeni su i amandmani koji definišu ograničenja i broj revizora koji mora imati društvo za reviziju.

Udruženje poslodavaca insistiralo je i na ukidanju trajanja licenci za obavljanje revizije od tri godine, te je ovaj amandman prihvaćen. U cilju smanjenja procedura olakšavanja rada revizora ukida se izdavanje licence na određeni rok od tri godine i obaveza podnošenja zahtjeva za produženje iste nakon isteka tri godine, ali se propisuje i u kojim slučajevima se može oduzeti licenca. Zakon predviđa da se licenca oduzima u slučaju grubog kršenja ugleda revizora ili revizorske kuće.

Još jedan bitan amandman UPFBiH koji je usvojen kroz Nacrt je da se za obavljenu reviziju plaća naknada koja se utvrđuje Ugovorom o reviziji a ne kako je bilo predloženo da ista ne može biti niža od tarife revizorskih usluga koje utvrđuje i donosi Komora uz saglasnost Ministarstva i koja se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH". Dakle, ukinuta je obaveza donošenja tarifa od strane revizorskih komora. Na ovaj način se sprečava, ograničava ili narušava tržišne konkurencije, kao i zloupotrebe dominantnog položaja na relevantnom tržištu Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Kroz amandman UPFBiH definisane su posebne kategorije pravnih lica u zakonu, mikro pravna lica, s ciljem da se njihovo finansijsko izvještavanje svede na minimum, tj. da ta grupa bude praktično izuzeta od obaveze sastavljanja punog seta finansijskih izvještaja. S tim u vezi, u ovom zkonu propisani su odgovarajući kriteriji za njihovo razvrstavanje i u velikoj mjeri su pojednostavljena pravila za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja (sastavljaju samo Bilans stanja, Bilans uspjeha i Bilješke uz finansijske izvještaje).
 
 
Udruženje je predložilo i amandman "obaveznoj reviziji iz prethodnog stava ne podliježu finansijski izvještaji i konsolidirani finansijski izvještaji pravnih lica u kojima je jedan vlasnik ukoliko to on izričito ne zahtjeva", međutim, ovaj amandman nije prihvaćen. Budući da je osnovna svrha revizije zaštita vlasnika kapitala, a potom i zaštita potencijalnih investitora, kreditora i poslovnih partnera, postavlja se pitanje da li je usvojeno rješenje u javnom interesu. Udruženje smatra da ne postoji javni interes da se vrši obavezna revizijama u kompanijama sa malim brojem vlasnika, gdje je u većini slučajeva vlasnik i direktor kompanije, sa relativno malim brojem zaposlenih i malim prometom.