Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Direktor UPFBiH učestvovao u diskusiji o učinkovitosti politika i mjera koje bi trebale da poboljšaju učešće na tržištu rada u BiH

Direktor UPFBiH učestvovao u diskusiji o učinkovitosti politika i mjera koje bi trebale da poboljšaju učešće na tržištu rada u BiH
Bosna i Hercegovina je potpisnica osamdeset i jedne konvencije Međunarodne organizacije za rad. Nacionalni izvještaj o humanom razvoju: Socijalna uključenost u Bosni i Hercegovini (NHDR) utvrđuje da se, uprkos postojanju relevantnog zakonodavnog okvira, kao i brojnim međunarodnim konvencijama i obavezama, u ovoj oblasti pojavljuju značajni izazovi. Podaci pokazuju da se Bosna i Hercegovina suočava sa strukturnom i dugotrajnom nezaposlenošću, velikom neusklađenošću ponude i potražnje za specifičnim vještinama koje traži tržište rada, kao i nedostatkom kvalifikovane radne snage.

Javna potrošnja na aktivne politike tržišta rada je ispod polovine prosjeka EU. Višegodišnje aktivne politike tržišta rada koje provode javne službe za zapošljavanje nisu značajno doprinijele stvaranju novih kvalitetnih radnih mjesta ili poboljšanju zapošljivosti radne snage u Bosni i Hercegovini. Iz ovih razloga, zemlja se suočava sa jednom od najnižih stopa zaposlenosti u regionu.

U svjetlu ovih izazova održana je diskusija o učinkovitosti politika i mjera koje bi trebale da poboljšaju učešće na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.

U diskusiji je učestovao i direktor UPFBiH Mladen Pandurević koji je istakao da jedini način da se situacija poboljša je ekonomski rast.

"Na povećanje plaća mogu uticati investicije, ali u tehnološki razvijenije oblike proizvodnje" kazao je Pandurević i dodao da preveliko porezno opterećenje rada utiče na povećanje plaća.
 
Događa je organizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija u saradnji sa ILO-om u Bosni i Hercegovini, a učesnici su bili donosioci odluka, praktičari, udruženja poslodavaca, sindikati i međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini.