Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Branimir Muidža: "Inicijativa 20+5+6" smjernica je kroz dinamične promjene koje poslovno okruženje u BiH očekuje i zaslužuje

Branimir Muidža:
Osim što svoj doprinos poboljšanju poslovnog ozračja u BiH te položaju poslodavaca i radnika daje kroz Udruženje poslodavaca, Branimir Muidža, generalni direktor Tvornice cementa Kakanj i generalni direktor HeidelbergCement grupacije u BiH i Hrvatskoj, već devet godina predsjeda poslovnom asocijacijom Vijeće stranih investitora BiH koja, također, artikulira očekivanja i prijedloge poslovne zajednice prema vlastima.

Muidža naglašava da bi izmjene i dopune zakona predložene u okviru "Inicijative 20+5+6” donijele korist i poslodavcima i radnicima, ali i široj zajednici te navodi niz pozitivnih učinaka koje bi prihvaćanje predloženih zakonskih rješenja donijelo konkretno Tvornici cementa Kakanj i radnicima te kompanije.

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovina i Večernji list, a pod pokroviteljstvom Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini, organiziranju konferenciju "Inicijativa 20+5+6 - Stanje i perspektive ekonomskog razvoja” koja će 4. rujna 2019. godine biti održana u Mostaru.

"Inicijativa 20+5+6” predstavlja set prijedloga novih zakona, izmjena i dopuna postojećih zakona te izmjena i dopuna podzakonskih akata u cilju rasterećenja gospodarstva i poboljšanja poslovnog ozračja.

VL: Bili ste uključeni u izradu prijedloga zakonskih i podzakonskih rješenja koja su u konačnici pretočena u "Inicijativu 20+5+6”. Što za vas predstavlja ova inicijativa i što ona znači za poslovnu zajednicu u FBiH?

"Inicijativa 20+5+6” odnosi se na inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH koja je sredinom ožujka upućena Vladi i Parlamentu FBiH za usvajanje izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata koji su od iznimne važnosti za unaprjeđenje poslovanja, a time i gospodarstva, a ujedno i položaja radnika u BiH. Bitno je naglasiti da sve izmjene i dopune zakona koje su predložene u okviru Inicijative idu u korist i poslodavcima i radnicima, ali i široj zajednici. Inicijativa je usmjerena na uspostavljanje zakonodavnog okvira koji bi pogodovao stvaranju mnogo boljeg poslovnog ozračja. Usvajanje predložene legislative smanjilo bi troškove rada i omogućilo povećanje plaća radnicima u BiH. Više je zakona koji su obuhvaćeni ovom Inicijativom, pa se i iz toga vidi da se, osim uspostavljanja optimalnog poslovnog ozračja, ovom Inicijativom vodilo računa i o uspostavljanju dodatne zaštite radnika i socijalno ugroženih kategorija.

Ova Inicijativa, zajedno s "Bijelom knjigom” Vijeća stranih investitora BiH, koja također daje vrlo konkretne prijedloge i preporuke za izmjenu problematičnih zakona, pravilnika, odluka i uputa koji su na snazi u BiH, trebala bi biti smjernica vlastima kroz dinamične promjene koje poslovno okruženje u BiH očekuje i zaslužuje. Vrijeme je da se BiH, koja se trenutačno smatra nerazvijenom zemljom, transformira i izraste u potencijalnu ekonomski snažniju državu, koja će se uskladiti sa zahtjevima globalnih tržišta i poduzeti konkretne korake za stvaranje boljih uvjeta poslovanja i većeg broja radnih mjesta, pružajući domaćim i stranim tvrtkama neusporedive mogućnosti za rad i investiranje, naročito u industriji, koja treba biti baza razvoja.

VL: Opća je ocjena da bi usvajanjem predloženih zakonskih rješenja iz "Inicijative 20+5+6” korist i napredak osjetili svi. A što bi za vas, kao poslodavca, značilo i kako bi se na poslovanje vaše kompanije odrazilo prihvaćanje predloženih zakonskih rješenja u okviru "Inicijative 20+5+6” od izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH?

Usvajanje predloženih zakonskih rješenja iz "Inicijative 20+5+6” od izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH imalo bi svakako značajan pozitivan učinak na poslovanje svih kompanija, pa tako i naše kompanije. To se ogleda u smanjenju fiskalnih i parafiskalnih davanja, odnosno, smanjenju troškova poslovanja, povećanju investicija zbog mogućnosti korištenja poreskih olakšica na bazi investiranja koje su po postojećem zakonu limitirane isplatom dividendi, podizanju konkurentne sposobnosti, pojednostavljenju poslovanja i preciznijim definiranjem zakona čime se eliminiraju različita tumačenja i mišljenja koja postaju obvezujuća, čak kada su i u suprotnosti sa zakonskim odredbama, harmonizaciji zakona na razini BiH jer u RS-u imamo poslovnu jedinicu i vrlo nam je bitno da su zakoni u dvama entitetima što više harmonizirani, elektroničkom uvezivanju nadležnih tijela, što neminovno mora pratiti digitalnu transformaciju koja je prekretnica budućeg razvoja kompanije, a kao članici Heidelbergcement grupacije iz Njemačke vrlo nam je bitna harmonizacija propisa i usklađenje sa smjernicama EU-a.

VL: Godinama domaći i međunarodni dužnosnici upozoravaju na loše poslovno ozračje u FBiH. Kakva je vaša ocjena trenutačnog poslovnog ozračja i koji su to gorući problemi koji opterećuju i negativno utječu na poslovanje kompanija? Što je najveći problem, konkretno za vašu kompaniju?

Osvrćući se na razdoblje iza nas, kada je u pitanju poslovna klima u Bosni i Hercegovini, možemo primijetiti da je prošla godina bila u znaku djelomične, ali ipak nepotpune i nedosljedne provedbe najavljenih reformskih procesa. Gledajući generalno, poslovnu klimu u BiH možemo okarakterizirati kao nepredvidljivu. Kao primjer možemo uzeti percepciju stranih ulagača u BiH koji, okupljeni u asocijaciji Vijeće stranih investitora, smatraju da se poslovno ozračje u usporedbi s prethodnim godinama uopće nije promijenilo (48%), a znatan broj njih (29%) misli da su se uvjeti poslovanja čak pogoršali. Ti se podaci podudaraju i s izvješćima relevantnih međunarodnih institucija i studija o BiH ekonomiji. To ukazuje da je potrebno inicirati promjene u ekonomskom sustavu i provesti započete reforme u što kraćem razdoblju ako BiH želi privući i zadržati ozbiljne investitore. Izuzimajući specifičnost političke situacije i kompleksnost uređenja države, ono u čemu BiH, u usporedbi s drugim državama iz okruženja, zaostaje jesu nepredvidivost porezne politike, birokracija uz sporo ishodovanje potrebnih dozvola, relativno visoka opterećenja na rad, odnosno, visoka bruto davanja, pri čemu radnici iz toga dobivaju niske neto plaće, a ta razlika između bruto i neto plaće uglavnom odlazi u neučinkovit birokratski aparat. Osim toga, kao problem kompanije ističu i neujednačeno postupanje inspekcijskih tijela, odnosno, selektivno provođenje zakona. Vrlo kompleksna organizacija i način funkcioniranja države najveći su kamen spoticanja. Čak i kada postoje dobra zakonska rješenja, ponekad ili vrlo često ne provode se u praksi, pa se poduzetnici, ali i građani, svakodnevno susreću s problemima kada institucije zbog svoje kompleksnosti i nedovoljno učinkovitog birokratskog aparata, počnu različito tumačiti određene propise ili prebacivati nadležnosti. Također, vrlo često nailazimo na propise koji nisu harmonizirani na samom teritoriju BiH i koji nisu u skladu s legislativom EU-a ni sa zemljama okruženja. Nužno je porezno rasteretiti gospodarstvo i rad, uspostaviti predvidiv porezni okvir, poticati proizvodnju i izvoz, poticati sustav vrjednovanja i nagrađivanja u administraciji po učinku te harmonizirati propise na svim razinama vlasti.

VL: Koliko ste kao poslodavac do sada bili u prilici utjecati na donošenje zakonskih rješenja koja se odnose na poslovno ozračje? Jesu li inicijative poput ove koju je predložilo Udruženje poslodavaca FBiH ("Inicijativa 20+5+6”) učinkovit način uključivanja poslodavaca u kreiranje poslovnog ozračja?


Osim Udruženja poslodavaca FBiH, u BiH postoji još nekolicina poslovnih asocijacija koje također nastoje dati svoj doprinos poboljšanju poslovnog ozračja u BiH te položaju poslodavaca i radnika. Jedna od takvih asocijacija je i Vijeće stranih investitora BiH, kojim predsjedam posljednjih devet godina i u kojem sa svojim kolegama, uglednim gospodarstvenicima, nastojim svojim aktivnostima i inicijativama, vrlo precizno i u partnerskom duhu, artikulirati očekivanja i prijedloge poslovne zajednice prema vlastima kako bi se značajno unaprijedilo poslovno ozračje, što bi dovelo do uspješnije ekonomije i boljeg standard građana.

Od svog osnivanja 2006. Vijeće je pokrenulo inicijativu za uspostavljanje normativnog i institucionalnog okvira u cilju poboljšanja poslovne klime u BiH, pa smo u tom smislu uspostavili dijalog i suradnju s vlastima u BiH u svim oblastima od zajedničkog interesa kroz proces izrade i usvajanja preporuka koje su sadržane u publikaciji "Bijela knjiga”. Ova Inicijativa dio je šire misije koju VSI realizira već 13 godina zajedno s brojnim drugim partnerima, na izgradnji institucionalnog dijaloga nevladina i Vladina sektora u BiH. Vrijednost "Bijele knjige” je u tome što daje vrlo konkretne preporuke i odgovore na pitanja što, kako, tko i kada treba uraditi kako bismo imali znatno povoljnije ozračje poslovanja. Na izradi "Bijele knjige” radi 60-ak stručnjaka iz kompanija/članica VSI-ja koji zajedno imaju više od 2500 godina životnog i više od 1200 godina radnog iskustva u BiH i svijetu, koji su radili i rade u domaćim i stranim kompanijama, a radi se o vrlo kompetentnim vrhunskim stručnjacima iz više oblasti. Zahvaljujući "Bijeloj knjizi”, ali i reputaciji koju VSI uživa, naši predstavnici/članovi vrlo su često u prilici sudjelovati uime poslovne zajednice u kreiranju javnih politika u oblasti ekonomije i poslovanja općenito. Svakako treba cijeniti i doprinos koje daju i gospodarske komore sa svojim inicijativama.

VL: Zakonodavna vlast u FBiH pozitivno se izjasnila o "Inicijativi 20+5+6”, čekamo izjašnjenje Vlade FBiH, odnosno izvršne vlasti. Ako bi predložena zakonska rješenja u okviru "Inicijative 20+5+6” bila usvojena, koliko bi iznosile uštede za vašu kompaniju? U koje svrhe biste utrošili sredstva ostvarena tim uštedama?

S obzirom na to da se radi o kompleksnom setu od 31 zakona i da svaki od njih izravno ili neizravno donosi neke uštede ili učinke, nije moguće dati čak ni približnu ocjenu ušteda koje bi naša kompanija ostvarila usvajanjem predloženih zakonskih rješenja iz "Inicijative 20+5+6” od izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH. Za nas najveći značaj imaju zakoni kojima se reguliraju javni prihodi.

Izmjenama zakona o porezu na dobit mogli bismo koristiti porezne olakšice po osnovi investiranja u iznosu od 800.000 KM do milijun KM godišnje, što bi bilo usmjereno u investicije. Investicije bi bile i dodatno povećane da bi se dostigao prag za porezno oslobađanje.

Zakoni o porezu na dohodak i doprinosima znatno bi pojednostavili obračun i uplatu poreza na dohodak i doprinosa i smanjili doprinose za oko 800.000 KM, no, s druge strane, povećava se osnovica za obračun poreza i doprinosa te uvodi progresivno oporezivanje, čime se stope poreza povećavaju, te se na taj način veliki dio pozitivnih učinaka neutralizira ako se neto plaća koju radnik prima želi zadržati na postojećoj razini, a mi u svojoj kompaniji to želimo.

Zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakon o federalnim administrativnim pristojbama i tarifi federalnih administrativnih pristojbi, zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama u postupku pred Vrhovnim sudom BiH, zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naftnim prerađevinama također bi donijeli uštede, ali udio tih troškova u strukturi naših ukupnih troškova je mali tako da ne možemo govoriti o nekim velikim učincima. Zakon o izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom nama ne donosi nikakve uštede jer zapošljavamo dovoljan broj invalida u skladu s postojećim Zakonom. Zakon o financijskom poslovanju daje mogućnost za povećanje obrtnog kapitala za jedan do dva milijuna KM, a samim tim i za povećanje novčanog toka kompanija.

Neizravne uštede, čiji financijski učinci nisu lako mjerljivi, donose i Zakon o registraciji poslovnih subjekata, Zakon o računovodstvu i reviziji, zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima.

Naša posvećenost zaštiti zdravlja i pružanju sigurnih uvjeta za rad integralni je dio svih naših poslovnih aktivnosti. Sistemski se brinemo o zdravlju i sigurnosti ne samo vlastitih radnika nego i radnika kompanija koje obavljaju usluge za naše potrebe. Stoga, Zakon o zaštiti na radu za nas ima poseban značaj.