Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Asocijacija poslodavaca BiH

Asocijacija poslodavaca BiH je osnovana 07. jula 2004. godine kao nevladina i neprofitna organizacija u cilju sticanja legitimiteta u zastupanju interesa poslodavaca i ekonomije u uslovima tripartitnih demokratskih odnosa i stvaranju institucija civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Članovi i osnivači AP BiH su Udruženje poslodavaca u FBiH, Savez poslodavaca RS i Udruženje poslodavaca distrikta Brčko.

Formiranjem Asocijacije poslodavci iz cijele BiH mogu posredništvom ove organizacije braniti svoje interese pred Vijećem ministara BiH, a u suradnji sa Sindikatom BiH izgrađivati ekonomsko-socijalni dijalog po evropskim standardima.                      

APBiH je od dana osnivanja do danas aktivno učestvovala u uspostavljanju Ekonomsko-socijalnog vijeća na državnom nivou, a aktivno se uključila i u reforme i problematiku penzionog i invalidskog osiguranja. Učestvovala je u osnivanju Vijeća za podršku malih i srednjih poduzeća, koje radi na implementaciji Strategije o razvoju malih i srednjih poduzeća". Urgirala je kod Vijeća ministara BiH na uspostavi Ministarstvo privrede na državnom nivou.

Asocijacija je osnovana da postane legitiman, nezavisan i snažan glas poslodavaca i poduzetnika u tripartitnom dijalogu i da ovakvom komunikacijom dođe do prihvatljivijih i kvalitetnijih rješenja za sve tri strane, te kroz svoje djelovanje nastoji stvoriti uslove poslovanja u kojima će privatni sektor biti osnovni pokretač za održiv rast ekonomije.

Asocijacija poslodavaca BiH je ostvarila neposrednu saradnju sa nizom međunarodnih (ILO, USAID, IOE, Bussines Europe, UEPME, Europska Komisija, MMF, Svjetska banka, 

EBRD, OHR, OSCE, Konrad Adenauer) i inim institucija, a potpisan je Sporazum o saradnji sa Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) i Konfederacijom poslodavaca Makedonije.

Misija

Asocijacije poslodavaca BiH snažno utiče na formiranje politike na državnom nivou u cilju jačanja poslodavačkih prava, te radi na stvaranju povoljnijih ekonomskih uslova za svoje članice. Mi podržavamo i promovišemo interese kompanija i njegujemo vrijednost i važnost poduzetništva.

Vizija

Naša vizija je da postanemo jedinstvena i prepoznatljiva asocijacija poslodavaca na nacionalnom nivou koja štiti i predstavlja interese poslodavaca BiH, ta da na odlučujući način doprinosimo daljnjem razvoju bosanskohercegovačkih kompanija. 

Dokumenti

Poslovnik o radu Skupštine APBiH

Statut APBiH