Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi je godišnje statističko istraživanje provedeno u aprilu 2017. godine na području Federacije BiH.

Anketom se prikupljaju podaci o ekonomskoj aktivnosti stanovništva i provodi se od 2006. godine. Glavni cilj ove Ankete je dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više godina: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih. Anketa je u 2017. godini provedena na uzorku od 6.196 domaćinstva na području Federacije BiH. Anketirane su sve osobe u uzorkom izabranim domaćinstvima/kućanstvima koje su prihvatile anketiranje. Anketom su prikupljeni podaci o ekonomskoj aktivnosti i ostalim karakteristikama stanovništva za 4.764 domaćinstva.

Stopa neodziva iznosila je 23,1%. Prema dobijenim podacima radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) u Federaciji BiH, činilo je 609.000 osoba, dok je broj neaktivnih osoba bio 905.000. U okviru radne snage bilo je 487.000 zaposlenih i 122.000 nezaposlenih osoba.

Stopa aktivnosti u 2017. godini je 40,2%, stopa zaposlenosti je 32,2% i stopa nezaposlenosti je 20,0%. U poređenju sa 2016. godinom došlo je do povećanja stope zaposlenosti za 1,7 procentnih poena i smanjenja stope nezaposlenosti za 5,6 procentnih poena.

Stopa aktivnosti je smanjena za 0,8 procentnih poena. U obrazac ARS 2017 uvrštena su nova pitanja o radnoj aktivnosti stanovništva u referentnoj sedmici što je imalo određeni uticaj na povećanje broja zaposlenih i smanjenje broja nezaposlenih u 2017. godini.

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.