Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi
Anketa o radnoj snazi je godišnje statističko istraživanje provedeno u aprilu 2019. godine na području Federacije BiH.

Anketom se prikupljaju podaci o ekonomskoj aktivnosti stanovništva i provodi se od 2006. godine. Glavni cilj ove Ankete je dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više godina: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih.

Anketa je u 2019. godini provedena na uzorku od 5.969 domaćinstva na području Federacije BiH. Anketirane su sve osobe u uzorkom izabranim domaćinstvima koje su prihvatile anketiranje. Anketom su prikupljeni podaci o ekonomskoj aktivnosti i ostalim karakteristikama stanovništva za 4.505 domaćinstva.

Stopa neodziva iznosila je 24,5%. Stopa aktivnosti u 2019. godini je 39,1%, stopa zaposlenosti je 31,9% i stopa nezaposlenosti je 18,4%.

U poređenju sa 2018. godinom stopa zaposlenosti ostala je ista 31,9%, dok je stopa nezaposlenosti manja za 0,8 procentnih poena. Stopa aktivnosti je smanjena za 0,4 procentnih poena.
 

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba.