Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi

 

Podaci su dobijeni na osnovu provedene Ankete o radnoj snazi (ARS) u aprilu 2017. godine.

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini provode Anketu o radnoj snazi od 2006. godine, jedanput godišnje. Anketni podaci se prikupljaju direktnim anketiranjem osoba, članova domaćinstava koja su izabrana u uzorak.

Metodološke postavke Ankete zasnivaju se na preporukama i definicijama Međunarodne organizacije rada (MOR) i zahtjevima Statističkog ureda EU (EUROSTAT), čime je osigurana međunarodna uporedivost podataka u ovoj oblasti statistike. Glavni cilj ove Ankete je dobijanje podataka o tri osnovna, međusobno isključiva kontingenta stanovništva starog 15 i više godina: zaposlenih, nezaposlenih i neaktivnih. Anketa je u 2017. godini provedena na uzorku od 6.196 domaćinstva na područja Federacije BiH.

Anketom su prikupljeni podaci o ekonomskoj aktivnosti i ostalim karakteristikama stanovništva za 4.764 domaćinstva. Stopa neodziva iznosila je 23,1%. Za starosnu grupu 15 i više godina stopa aktivnosti u 2017. godini je 40,2%, stopa zaposlenosti 32,2% i stopa nezaposlenosti 20,0%. U poređenju sa 2016. godinom u starosnoj grupi 15 i više godina došlo je do povećanja stope zaposlenosti za 1,7 procentnih poena i smanjenja stope nezaposlenosti za 5,6 procentnih poena.

Stopa aktivnosti u istoj starosnoj grupi je smanjena za 0,8 procentnih poena. Stopa zaposlenosti u starosnoj grupi od 20 do 64 godine je 44,1% i u odnosu na 2016. godinu povećana je za 2,3 procentna poena.

U obrazac ARS 2017 uvrštena su nova pitanja o radnoj aktivnosti stanovništva u referentnoj sedmici što je imalo određeni uticaj na povećanje broja zaposlenih i smanjenje broja nezaposlenih u 2017. godini.

Podaci su preuzeti sa web stranice www.fzs.ba