Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Aktuelna pitanja i dileme u radno – pravnom zakonodavstvu FBiH


  Ponedjeljak, Februar 19. 2018

  09:30 h


REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar:

AKTUELNA PITANJA I DILEME U RADNO – PRAVNOM ZAKONODAVSTVU FBiH

Mjesto

Datum

Mjesto održavanja

Bihać

19.02. 2018.

Hotel „Park"

Sarajevo

20.02. 2018.

Hotel „Hollywood" - Ilidža

Zenica

21.02. 2018.

Hotel „Zenica"

Tuzla

22.02. 2018.

Hotel „Tuzla"

Mostar

23.02. 2018.

Hotel "Mostar”

 
Početak seminara u 9:30 h

 

Radno – pravno zakonodavstvo je osjetljivo pravno područje koje zahtijeva veliku pažnju u svojoj primjeni. Zakon o radu, iako temeljni zakon radnog prava, ne može odraziti svu lepezu radnih odnosa koja se pojavljuje u svakodnevnici, te upravo iz tog razloga poslodavci se često susreću sa različitim problemima, dilemama i pitanjima kako ispravno primijeniti pojedina zakonska rješenja.

Stoga, ovaj seminar će biti posvećen upravo različitim aktuelnim pitanjima i dilemama iz radno-pravnog zakonodavstva, s ciljem ujednačavanja postupanja poslodavaca, radnika, sindikata, advokata i dr.

U prvom dijelu seminara govorit će se o personalnom dosijeu radnika, kao i o zaštiti ličnih podataka radnika, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Također, u ovom dijelu seminara obradit će se i problematika disciplinskog postupka, odnosno načina njegovog utvrđivanja, kao i prikaz primjera modela pravilnika o disciplinskom postupku.

U nastavku se obrađuje tema godišnjih odmora, odnosno najčešća pitanja i dileme u vezi sa pravom i korištenjem godišnjih odmora u različitim situacijama.

U sljedećoj tematskoj cjelini biće riječi o povredi na radu i pravima radnika, kao i o praktičnim problemima u vođenju evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu.

S obzirom na to da je sistematizacija radnih mjesta dugoročno promišljanje o organizaciji i poslovanju društva (strateške politike), kako bi se ostvarili dugoročni (strateški) ciljevi, uz primjenu različitih upravljačkih metoda, tehnika, programa, odlučili smo se da ovoj temi posvetimo više pažnje, te da se upoznamo sa najučinkovitijim načinom izrade sistematizacije radnih mjesta, uz precizne opise poslova i kompetencija, kao i načinom sprovođenja procesa analize radnih mjesta, koja je ključna za selekciju radnika, obrazovanje i razvoj, procjenu radnog učinka, nagrađivanje radnika, određivanje platnih razreda i dr.

U dijelu Aktuelnosti vidjet ćemo šta nam donosi Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova (koji je u proceduri), posebno imajući u vidu obim sudskih sporova iz radnih odnosa. Također, jedno od najaktuelnijih pitanja jeste primjena kolektivnih ugovora, o čemu će biti riječi u ovom bloku seminara.

SADRŽAJ SEMINARA:

Personalni dosije radnika

 • Šta je personalni dosije radnika?
 • Lični podaci radnika koje prikuplja i obrađuje poslodavac
 • Utvrđivanje procedura za upravljanje informacijama o radnicima
 • Obaveze poslodavca kod obrade i kontrolora ličnih podataka radnika
 • Zaštita personalnih dokumenata radnika u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka
 • Čuvanje podataka radnika
 • Upotreba različitih tehnologija za nadzor radnika (videonadzor i sl.)

Disciplinski postupak

 • Disciplinski postupak prema Zakonu o radu
 • Disciplinski postupak u javnim preduzećima
 • Obaveza donošenja akta o disciplinskom postupku u javnim preduzećima
 • Osnovni sadržaj akta o disciplinskom postupku
 • Organi odlučivanja o disciplinskoj sankciji
 • Pravni lijek i organ odlučivanja o pravnom lijeku

Godišnji odmori

Priprema i donošenje Plana godišnjih odmora za 2018. godinu

Način korištenja GO (u jednom ili više dijelova)

Godišnji odmor radnika sa nepunim radnim vremenom

Mogućnost isplate naknade za neiskorišteni GO

Prava radnika u slučaju prekida GO od strane poslodavca

Pravo na regres za godišnji odmor

Pravo na neiskorišteni godišnji odmor kod prethodnog poslodavca

Godišnji odmor i porodiljsko odsustvo

Godišnji odmor državnih službenika i namještenika

Povreda na radu i prava radnika

 • Povreda na radu
 • Obaveze poslodavca:

- Opšta zaštita radnika

- Posebna zaštita bolesnih radnika i invalida

- Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu

- Isplata jednokratne pomoći u slučaju teške invalidnosti

- Naknada štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja

 • Krivična odgovornost poslodavca zbog nepreduzimanja mjera zaštite na radu
 • Ostala prava radnika po osnovu povrede na radu (prekvalifikacija, dokvalifikacija, pravo na zaposlenje na drugim poslovima, invalidska penzija, otpremnina i dr.).

Evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

 • Praktični problemi u primjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu
 • Matična evidencija nastavnika
 • Podaci o radnicima i drugim licima angažovanim na radu
 • Način vođenja matične evidencije – elektronski ili u obliku knjige?
 • Povezivanje "stare” i "nove” matične evidencije radnika
 • Način evidentiranja ugovora o radu na određeno vrijeme u matičnoj evidenciji
 • Vođenje evidencije o radnom vremenu u javnom sektoru

Sistematizacija radnih mjesta

 • Pravni aspekt organizacije i sistematizacije radnih mjesta
 • Značaj i svrha sprovođenja analize radnih mjesta
 • Planiranje uspješne strategije i implementacije analize radnih mjesta u kontekstu organizacijskog razvoja
 • Faze sprovođenja analize radnih mjesta
 • Primjena savremenih metoda u procesu analize radnih mjesta
 • Infomacije iz Upitnika za analizu radnih mjesta (primjer upitnika)
 • Primjeri opisa poslova za pojedina radna mjesta (rukovodeća, proizvodna, prodajna, administrativna i dr.)
 • Primjena modela kompetencija pri izradi analize radnih mjesta
 • Kako izbjeći greške prilikom kreiranja sistematizacije radnih mjesta?
 • Samostalna izrada opisa poslova za rukovodeće i nerukovodeće radno mjesto

Aktuelnosti:

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova

 • Učesnici u postupku mirnog rješavanja sporova
 • Mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova
 • Mirno rješavanje individualnih radnih sporova
 • Mirovno vijeće (za teritoriju FBiH i područja kantona)
 • Postupak mirnog rješavanja radnih sporova
 • Arbitražno vijeće i postupak pred arbitražnim vijećem
 • Sudsko odlučivanje
 • Miritelji i arbitri i njihova izuzeća
 • Evidencija o postupcima mirnog rješavanja radnih sporova
 • Vrste i visine prekršaja za strane u sporu

Kolektivni ugovori

Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH

- predmet ugovora i obveznici primjene ugovora

- proširenje Općeg kolektivnog ugovora na sve poslodavce u FBiH

Granski kolektivni ugovori

- predmet regulisanja

- zaključivanje pojedinačnih kolektivnih ugovora

Pravilnik o postupku dostavljanja i vođenju evidencije kolektivnih ugovora

- pregled granskih kolektivnih ugovora

Primjena najpovoljnijeg prava

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

mr. sc Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

mr. sc. Maša Maleč

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Svima onima  koji se bave radno-pravnim odnosima i prate aktuelnosti iz ove oblasti, menadžerima ljudskih resursa, poslodavcima, pravnicima, ekonomistima, advokatima i drugima koji žele unaprijediti svoje kompetencije u ovoj oblasti.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

160,00 KM po jednom učesniku

150,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

140,00 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije"

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijal: Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH sa primjerima modela akata
 • Pravilnik o disciplinskom postupku
 • Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta
 • Upitnik za analizu radnih mjesta
 • Upitnik za izradu opisa posla
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Prijavni obrazac za Seminar Radni odnosi - Februar 2018.

 


Arhiva