Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH dostavilo primjedbe na Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

 UPFBiH dostavilo primjedbe na Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
Udruženje poslodavaca FBiH, iako smatra da je Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca poboljšan u odnosu na Prednacrt zakona, napominje da su pojedine odredbe u suprotnosti sa Ustavom FBiH i Konvencijama MOR-a koje su sastavni dio zakonodavstva BiH i koje imaju primat u odnosu na domaće zakonodavstvo. S tim u vezi, Udruženje je svoje konkretne primjedbe u formi amandmana na Nacrt dostavilo Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, a koje se odnose na izmjenu članova 14., 15., i 16.  dodavanje novog člana 17. izmjenu postojećeg člana 17., izmjenu i dopunu člana 18. i člana 21.

Navedenim članovima se direktno uskraćuje pravo na slobodu organizovanja i propisuje obavezna registracija udruženja poslodavaca, a što je u suprotnosti sa Ustavom FBiH, Konvencijom MOR-a o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje br. 87, Konvencijom MOR-a o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje br. 98, Europskom Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda te Europskom socijalnom poveljom. Navedene odredbe dovest će do cijepanja i teritorijalne i nacionale podjele udruženja poslodavaca što nije u interesu socijalnih partnera, smatraju u Udruženju.
 
Također, navedeni članovi su neprecizno i nejasno definisani i ostavljaju prostora za tumačenje. U članu 14. se postavlja pitanje šta znači za područje i oblast djelatnosti. Ukoliko je zakonodavac mislio reprezentativno udruženje za djelatnosti na teritoriju Federacije i za područje kantona onda to treba precizno i jasno definisati. Da je odredba nejasno definisana govori i činjenica da je propisano „te pod uvjetom da u članstvu ima i poslodavce iz najmanje pet kantona". Sasvim je jasno da ovaj uvijet može biti za udruženje na teritoriju Federacije, ali nikako i na području jednog kantona. Stoga Udruženje smatra da se zakonom moraju tačno i precizno razgraničiti uslovi za reprezentativnost za jedno i za drugo udruženje.

Nejasno definisane su i odredbe 15. i 16. te se i one trebaju precizno i jasno definisati. Nedostatak jasne procedure za određivanje kriterija reprezentativnosti uključuju rizik za ozbiljan socijalni dijalog. Shodno navedenom Udruženje poslodavaca predlaže da se članovi 14., 15. i 16. nomotehnički obrade i precizno i jasno definišu uslovi za reprezentativnost poslodavaca za djelatnosti na teritoriju FBiH, djelatnost na području kantona, reprezentativnost udruženja poslodavaca za područje kantona te za teritoriju FBiH.

Također, UPFBiH predlaže dodavanje novog člana 17. kojim se u potpunosti osigurava pravo na slobodno organizovanje radi zaštite svojih interesa, koje je u potpunosti u skladu sa Konvencijom o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje br. 87, Konvencijom o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje br. 98, te članom II.A. 2. l) Ustava FBiH.

Svakom udruženju koje je reprezentativno na višem nivou potrebno je omogućiti da zastupa interese svojih članova i bude reprezentativno na svim nivoima odnosno djelatnostima ukoliko ispunjava zakonom propisane uslove. Dakle, takvim udruženjima treba omogućiti da zastupa članove i na nižim nivoima i shodno međunarodnim propisima, nacionalno zakonodavstvo to pravo ne može ograniči.

Bitno je napomenuti da predloženim rješenjem ni na koji način se ne oduzima nadležnost kantonalnim ministarstvima da donose rješenje o reprezentativnosti, već samo omogućava da udruženje koje je reprezentativno na nivou Federacije bude reprezentativno na svim drugim nivoima odnosno djelatnostima ukoliko ispunjava zakonom propisane uslove.

Izmjena i dopuna člana 18. ima za cilj usklađivanje sa predloženim izmjenama u gore navedenim članovima. Izmjenom člana 21. se na precizan i jasan način utvrđuje nadležnost kantonalnih odnosno federalnog ministarstva za donošenje rješenja o reprezentativnosti.

Udruženje traži da se prijedlozi ozbiljno razmotrite i ugrade u konačan tekst Nacrta zakona. Usvajanjem primjedbi UPFBiH omogućuje se da poslodavce predstavljaju ozbiljne organizacije, osigurava se objektivan pristup, garantuje poštivanje slobode udruživanja odnosno pravo na organizovanje, te stvaraju uslovi za vođenje kvalitetnog i jakog socijalnog dijaloga, te kolektivnog pregovaranja na svim nivoima.

Primjedbe UPFBiH možete pročitati OVDJE.