Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461
Prijedlozi novih zakona Udruženja poslodavaca FBiH

 

Udruženje poslodavaca Federacije BiH je pripremilo zakone koji će rezultirati:

  • Rasterećenjem privrede
  • Smanjenjem sive ekonomije i poboljšanjem fiskalne discipline
  • Smanjenjem nezaposlenosti
  • Povećanjem plaća
  • Povećanjem investicija
  • Podizanjem konkurentske sposobnosti domaće privrede
  • Pojednostavljenjem i ubrzavanjem administrativnih procedura
  • Smanjenjem troškova poslovanja
  • Harmonizacijom propisa i usklađivanjem sa Direktivama EU

Šest zakona koji bi trebali da se razmatraju po skraćenom postupku:
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim sistemima
Zakon o izmjeni zakona o cestovnom prijevozu FBiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi

 

Javni prihodi:
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit
Zakon o doprinosima
Zakon o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o naftnim derivatima
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim sistemima

Privreda:

Zakon o finansijskom poslovanju
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima
Zakon o registraciji poslovnih subjekata
Zakon o stečaju
Zakon o računovodstvu i reviziji

Rad i zapošljavanje:
Zakon o štrajku
Zakon o mirnom rješavanju sporova
Zakon o zaštiti na radu
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Zakon o ESV-u
Zakon o ustupanju radnika

Zdravstvo:
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti


Inicijative UP FBiH koje se odnose na direktno uključivanje socijalnih partnera u izradu zakonskih propisa:
Inicijativa za izmjenu Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH
Inicijativa za izmjenu Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta FBiH
Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika o radu Vlade FBiH
Inicijativa za izmjenu Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH
Primjedbe u formi amandmana na Prijedlog uredbe o procjeni uticaja propisa
Zahtjev za formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u FBiH


Prezentaciju 20+5+6 na bosanskom jeziku možete preuzeti OVDJE
Prezentaciju 20+5+6 na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE